Germaanse Geneeskunde
              La Medicina  Sagrada
De grootste ondekking in de geschiedenis van de mensheid

Voorwoord


Nog nooit ervoor was een tijdperk zo verschrikkelijk en leugenachtig als het huidige.
Wie voor het eerst met de Germaanse wordt geconfronteerd, kan het eenvoudig niet geloven.
Al sinds 30 jaar wordt de Germaanse Geneeskunde consequent tegengehouden en onderdrukt.
Wij moeten daarentegen met tranen in de ogen toezien, hoe onze arme patiŽnten met chemo en morfine erbarmelijk wreed worden geŽxecuteerd.
Alleen al in Duistand sterven er 2000 PatiŽnten per dag. Wij mogen nog niet ťťn ziekenhuis hebben voor onze patiŽnten.
Zelfs nog niet ťťn artsenpraktijk die volgens de Germaanse behandelt.
En zelfs als een patiŽnt de Germaanse heeft begrepen en thuis weer wil genezen, dan is de kleinste complicatie voldoende om weer in de fuik van deze onmensen, dwz naar een ziekenhuis te moeten gaan waar hij dan uiteindelijk sterft dan wel wordt geŽxecuteerd.
Zo een complicatie zou vocht achter de longen, bedlegerigheid bij een tuberculose genezing of een leukemie kunnen zijn.
De ziekenhuizen en klinieken zijn eveneens al lang in de handen van onze tegenstanders.
PatiŽnten die volgens mijn Germaanse Geneeskunde worden behandeld overleven hun kanker voor meer dan 90%.
In werkelijkheid is de waarheid, de juistheid van de Germaanse Geneeskunde , tot op de dag van vandaag nog niet weerlegd.
Maar ondanks dat mag ze van officiŽle zijde al sinds 1981 niet worden bevestigd.
Toch zijn er 30 ondertekende openbare certificaten over verificaties door universiteiten (Trnava, Wenen, DŁsseldorf), artsen van de openbare gezondheidsdienst en honderden andere artsen. Het staat buiten kijf dat de Germaanse Geneeskunde juist is.

De Germaanse Geneeskunde ontdekte hoe absurd en religieus de reguliere geneeskunde eigenlijk is met haar ideeŽn over goedaardigheid en kwaadaardigheid en dat ze in samenhangen gelooft op een zelfde manier als men in een fata morgana gelooft.
Geneeskunde is echter biologie en biologische processen zijn niet goedaardig of kwaadaardig maar gewoon zinvol.
Wat we ziektes noemden, zijn Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's (SBS).

De Germaanse geneeskunde geeft ons een optimaal systeem, welhaast het eenvoudigste systeem ter wereld, waarmee de mens weer in familieverband en in overeenstemming met de codes in zijn hersenen in harmonie kan leven.
Als de huidige mens deze maar zou kunnen begrijpen! En het bijzondere aan dit systeem is dat het de angst wegneemt die er tot nu toe werd ingehamerd door religies, geneeskunde en economie.
Door die angst raakte de patiŽnt vroeger als het ware in een hypnotische shock, waardoor hij dan ook volgens plan stierf.

Maar nu kan de patiŽnt dat wat er in zijn lichaam gebeurt herkennen als biolisch zinvolle processen en programma's.
Hij kan ze nu begroeten als een goede vriend.
De Germaanse Geneeskunde omvat, vanaf het begin tot het einde van het Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's, de enige oorzakelijke therapie ter wereld!
Nog nooit eerder in de vele duizenden jaren vůůr de Germaanse Geneeskunde, was er een therapie die was gericht op de oorzaak van de symtomen. Pas sinds de Germaanse Geneeskunde is dat mogelijk.
En als daarbij 98% van onze patiŽnten kan overleven dan moet ze wel juist zijn.
Wanneer men dat weet dat 98% van de patiŽnten (zonder paniek door de prognose) het Zinvolle Biologische Speciaalprogramma KANKER met de Germaanse Geneeskunde kunnen overleven (en dieren overigens ook), terwijl in de reguliere geneeskunde met zijn chemo en morfine 98% van de patiŽnten na een lijdensweg sterven, dan is dat niet minder dan een misdaad.
Prof. Niemitz uit Leipzig noemt het zelfs massamoord.
Zoals Prof. Niemitz het in zijn rapport samenvat: "Volgens natuurwetenschappelijke criteria moet de Nieuwe Geneeskunde juist worden verklaard naar de huidige stand der wetenschap en naar het huidige beste weten.
De reguliere geneeskunde daarentegen is natuurwetenschappelijk gezien een amorfe brei die vanwege fundamenteel verkeerd begrepen feiten niet eens falsifieerbaar is (of het klopt of niet is niet aan te tonen) om van verifieerbaar (controleerbaar) nog maar te zwijgen. De reguliere geneeskunde moet daarom volgens de natuurwetenschappelijke criteria worden beschouwd als een samenraapsel van hypothesen en daarmee moet ze als onwetenschappelijk worden omschreven en is ze dus onjuist."
Maar ook vanuit de hoek van mijn expliciete tegenstanders geven de professoren intussen onomwonden toe dat minstens de beide eertse Biologische Natuurwetten van de Germaanse algemeen geaccepteerd worden.

Maar omdat geen van de vijf Biologische Natuurwetten zonder de vier anderen compleet is (dat is de kwintessen), kloppen ze allemaal.

Maar sterker nog, omdat de Germaanse niet ťťn hypothese kent en slechts vijf keiharde Biologische Natuurwetten, kan men de Germaanse controleren met zoveel patiŽnten als men maar wil, ze is reproduceerbaar bij de eerste de beste casus.
Zo doet men dat in de natuurwetenschap.
Het onderzoek van LŲwestein (Dr. Nargony) van 29/07/1982 was ťťn van de eerste systematische verificaties.

Vertaling brief Dr. S. Nagorny:
De heer Dr. Hamer heeft in de tijd van 26/07/1982 tot 29/07/1982 in de kliniek in LŲwestein in totaal 5 patiŽnten medisch ondervraagd, waarbij een histologisch aangetoond bronchiaal was vastgesteld.
Bij alle ondervraagde personen was de verandelijke afdelingarts aanwezig.
In alle gevallen voldeden de patiŽnten bij de anamnese aan de 5 creteria van de door Dr. Hamer opgestelde "Ijzeren Wet van Kanker".


Vertaling brief Dr. P.J. Stankovic:
Het boek "Kanker, ziekte van de ziel" van Dr. med. Ryke Geerd Hamer, verschenen in februari 1984 bij uitgeverij Amici di Dirk Rome, Parijs, Bonn met meer dan 400 blaszijden is een uniek werk over het brandende probleem van de kankerbestrijding.
Dit boek met zijn omvangrijke documentatie, in het bijzonder de vele originele foto's van hersen-CT's, is zo onvergelijkbaar goed, nog nooit eerder gezien en overtuigend, dat men als reguliere arts ten diepste geroerd wordt.
Dit is een mijlpaal op de netelige weg van het kankeronderzoek ten aanzien van het ontstaan, de ontwikkeling en de therapie van deze ergste ziekte.
We worden door dit boek gedwongen om anders te gaan denken, want Dr. Hamer brengt al ons bestaande vermeend weten over kanker door de war.
De onaantasbare stelling van de reguliere geneeskunde, dat bij de kankertherapie alleen staal, stralen en chemie een optie zou zijn, is volgens Dr. Hamer niet alleen onzinnig, maar fataal schadelijk.
Dr. Hamer beweert, net als steeds meer wetenschappers, in het bijzonder in de USA, dat de ware oorzaak van kanker in het gestoorde psychische evenwicht ligt.
Dat dit bij bijna elke organische ziekte het geval is, dat heb ik al 40 jaar geleden in mijn boek "Medicina Divana" uiteen gezet.
Op dezelfde wijze als ik destijds, wordt ook nu Dr. Hamer door zijn "geliefde collega's" met nijd, arrogantie en negeren bestreden, het zogenoemde "TŁbingse Syndroom".
Welhaast baanbrekend is Dr. Hamer "IJzeren Regels van Kanker", volgens welke elke kanker na een "Dirk Hamer-Syndroom" (DHS), vernoemd naar zijn tragisch verongelukte zoon, ontstaan.
Dat wil zeggen, na een allerzwaartste, acuut-dramatische en isolatief beleefde conflictbelevenisshock.
De inhoud van de conflictshock bepaald volgens Hamer de lokatie van de kanker, terwijl het verloop van het conflict precies met het verloop van de kanker in het lichaam overeenkomt.
Zijn stelling onderbouwt hij met een hele reeks van hoog interessante casusbesprekingen met een hoop bewonderenswaardige hersen-CT's.
Het is wewrkelijk triest en bijna ongehoord, dat de verantwoordelijke medische autoriteiten in plaats van zich voor de ontdekking te interesseren en ze te controleren, hem met een onvoorstelbare razernij en arrogantie op alle niveaus aanvallen en proberen het hem onmogelijk te maken.
Het zou daarentegen de plicht van elke arts zijn om zijn voor kort gepubliceerde boek opmerkzaam te lezen en zijn beweringen te controleren. Want zou hij werkelijk gelijk hebben, dan zou de praktische toepassing van zijn theorie een zegen voor alle aan kanker lijdende patiŽnten betekenen. Zolang de geneeskunde niet over een 100% zeker middel tegen kanker beschikt, zou het de heilige plicht moeten zijn elke aangeboden mogelijkheid nauwkeurig te controleren.

Bevestiging

Op 8/9 en 9/9/1998 werd aan het oncologische instituut Heilige Elisabeth in Bratislava en de oncolgische afdeling van het ziekenhuis in Trnava zeven casussen van patiŽnten met in totaal meer dan 20 verschillende ziektebeelden in bijzijn van de prorector van de universiteit Trnava, van de decaan van de faculteit voor gezondheidszorg en welzijnszorg van de universiteit Trnava en in totaal 10 docenten en professoren onderzocht ( medische prodocollen van deze gevallen, die door Dr. Hamer zijn gemaakt, zijn in de bijlagen) .
Er zou worden vastgesteld , of naar natuurwetenschappelijke regels van de herproduceerbaarheid de verificatie van zijn systeem kan worden vastgesteld.

Dit was het geval.

Van de gegevens 100 feiten, die men bij elke ziektebeeld naar de regels van de "Neu Medizin" kan afvragen, konden weliswaar bij gebrek aan volledige onderzoekingsgegevens niet alle feiten worden bevestigd, maar de voorliggende feiten toonden, dat aan alle natuurwetten van de "Neu Medizin" werd voldaan.

De ondergetekenden nemen daarom met hoge waarschijnlijkheid als zeker aan, dat zijn prestatie in twee verificatieconferenties zijn systeem met grootste waarschijnlijkheid bewijst.
Wij waarderen de menselijke, ethische en geduldige betrokkenheid van Dr. Hamer zeer hoog en zijn nieuwe holistische benadering van zijn patÔenten.
Al deze factoren in aanmerking nemend , hebben wij de indruk gewonnen, dat de vraag om de zo snel mogelijke invoering van de "Neue Medizin" dringend verder vervolgd zou worden.

Trnava  11/9/1998

Verklaring
ter bevestiging van de universiteit van Trnava over de doorgevoerde verificatie van de Nieuwe Geneeskunde op 11/09/1998

Sinds 11 september 1998 is de op 8 en 9 september doorgevoerde verificatie van de Nieuwe Geneeskunde officieel door de universiteit van Trnava (Tyrnau) bevestigd.
De prorector (wiskundige), de deken (oncoloog) en de voorzitter van de wetenschappelijke commissie, professor voor psychiatrie hebben ondertekend . Daarom bestaat er aan de deskundigheid van de ondertekenden geen twijfel.

De universiteiten in West-Europa, vooral de universiteit TŁbbingen, hebben zich sinds 17 jaar strikt geweigerd, zo een aangeboden natuurwetenschappelijke verificatie uit te voeren.

Alhoewel in de afgelopen jaren reeds vele artsen de controle van deze natuurwetten van de Nieuwe Geneeskunde in 26 officiŽle verificatieconferenties hebben uitgevoerd, waarbij ook steeds alle gevallen exact hebben geklopt, werden deze documenten
(zelfs notarieel bekrachtigd) niet erkend.
Altijd en overal werd geargumenteerd, dat ze niet telde zolang deze verificatie niet officieel aan een universiteit was doorgevoerd. En zolang is de reguliere geneeskunde dan de officieel toegelaten versie.

De Nieuwe Geneeskunde bestaat uit 5 Biologische Natuurwetten, is zonder toegevoegde hypothesen en geldt in gelijke mate voor  mens, dier en planten.
Zo helder en logisch coherent, dat men ze eenvoudig, zoals we zien, eerlijk en nauwgezet aan elke eerstvolgende casus had kunnen testen en natuurlijk had moeten testen, als men het had gewild.

Laster en mediacampagnes of beroepsverbod alsook diverse moordaanslagen en dreigingen met gedwongen psychiatrische behandelingen (vanwege het verlies van realiteit), tot aan gevangenisstraf (wegens drie maal pro deo informeren over de Germaanse [Daarvoor heb ik ťťn jaar in de gevangenis gezeten] vervangen niet-wetenschappelijke argumenten, om een wetenschappelijke tegenstander te weerleggen.
Was de kennisonderdrukking alleen maar een uitdrukking van puur geweld, om de macht en de verworvenheden van de oude geneeskunde in stand te houden?

De Nieuwe Geneeskunde is de geneeskunde van de toekomst.
Haar verdere tegenhouden maakt de misdaad tegen de mensheid met de dag groter!

In de officiŽle statistieken zoals die van het Duitse centrum voor kankeronderzoek in Heidelberg is steeds weer te lezen, dat van de patiŽnten die door de reguliere geneeskunde met chemo zijn behandeld, na 5 jaar slechts nog enkele in leven zijn.

De officier van justitie van Wiener Neustadt moest daarentegen toegeven, dat van de bij de huiszoeking van het "Centrum voor Nieuwe Geneeskunde in Burgau" in beslag genomen 6500 patiŽntenadressen ook na 4 tot 5 jaar meer dan 6000 patiŽnten nog leefden (meer dan 90%).
Overigens leden de meeste van deze patiŽnten aan vergevorderde kanker.

Nu is aan de eis (controle door een universiteit) vervuld.
Nu hebben de patiŽnten er recht op, dat de afschuwelijke en ergste misdaad in de geschiedenis van de mensheid eindelijk wordt beŽindigd.
En dat iedereen dezelfde kansen krijgt om officieel volgens de 5 Biologische Natuurwetten van de Nieuwe Geneeskunde te kunnen genezen.

Daartoe roep ik alle eerlijke mensen op en vraag om hun hulp. 
  

Waarom wordt de Germaanse geneeskunde dan al sinds 1981 onderdrukt?

Daartoe moet men zeggen: De weerstand tegen de Germaanse Geneeskunde komt wereldwijd altijd uit dezelfde richting, namelijk van diegenen, die de Germaanse Geneeskunde willen stelen en die zouden willen dat ze deze zelf ontdekt hadden.
De zuivere Germaanse Geneeskunde, met 98% overlevingskans, zou alleen voor bepaalde uitverkorenden zijn en de afgesplitste, vermengde en vervalste vorm van de Germaanse Geneeskunde zou dan voor het gewone volk zijn.

Misschien, beste lezer, bent u verbaasd dat u nu dit alles niet wist omdat de propaganda-machines en de lastermedia alleen maar spreken over 'wondergenezer en charlatan'.

Met de inhoud op deze website kunt u echter uzelf overtuigen, hoe wonderbaarlijk logisch de Germaanse Geneeskunde is.
Eigenlijk is er helemaal geen aanleiding, om aan een zinvol biologische speciaalprogramma van de natuur te sterven.
Probeer daarom de inhoud op deze website te begrijpen. In een noodsituatie kan het uw leven redden.
De Germaanse Geneeskunde beschouw ik als de nalatenschap van mijn gestorven zoon Dirk.
Ik noem de Germaanse Geneeskunde het grootste Godsgeschenk dat de mensen ooit hebben gekregen, want het brengt ons de goddelijke vrijheid terug die ook de oude Germanen hoog in hun vaandel droegen.
Ook in die context past de naam Germaanse Geneeskunde.

Ik heb de naam destijds moeten veranderen van Nieuwe Geneeskunde in Germaanse Geneeskunde om duidelijk onderscheid te maken. Diverse andere boeken, publicaties en zogenaamde therapieŽn werden namelijk ook "Neue Medizin" genoemd.

Nu heeft ze (in het Duitstalig gebied) nog een tweede naam gekregen: "Germaanse Heilkunde".
Het totaal begrip "Germaanse Heelkunde".
De betekenis is fantastisch. Het verbindt Germaans als symbool voor vrijheid, oprechtheid en gevoel voor
Wat we vroeger met het intussen bezoedelde begrip arts omschreven hebben, dat kunnen we in de Germaanse Geneeskunde nu met het mooie begrip heilkundige omschrijven, de verkondiger van het heil.
Men kan geen mooiere en eerlijke naam voor de Germaanse en haar heilbrengers voorstellen.
Het komt er nu op aan deze begrippen met oprechtheid, menselijkheid, kwalificatie en de Hippocratische eed te vervullen.
De heilbrengers van de Germaanse mogen de oude lasten niet overnemen.
We moeten onze patiŽnten, die ons vertrouwen, recht in de ogen kunnen kijken.
De reguliere medicijnen behoort tot een huiveringwekkende verleden tijd.

Inleiding

De meeste mensen (in het Duitstalige gebied, red.) kennen de Germaanse Geneeskunde, die destijds nog "Neue Medizin" heette, van de zaak Olivia, die in 1995 door alle media werd opgezweept.
Een kind dat aan kanker lijdt is in de klauwen van een wondergenezer!
Alleen diegenen die het boek "Tagebuch eines Schicksals" van haar vader ing. Helmut Pilhar hebben gelezen, weten dat deze campane ťťn grove leugen was en dat het publiek ronduit bedrogen werd.
In werkelijkheid ging het helemaaal niet om het zieke kind.
De opdracht van de vrijmetselaarsloge aan de gelijke media luidde: "Vernietig het aanzien van Dr. Hamer en dat van zijn ontdekking!" mijn reputatie ruÔneren-dat is voorlopig gelukt!
Maar om mijn ontdekkingen kan de geneeskunde niet meer heen.
De bekende medisch journalist Schmidsberger vat het kort samen: "Als Dr. Hamer gelijk heeft dan hebben de boeken van onze huidige geneeskunde nog slechts de waarde van oud papier!"
De Germaanse Geneeskunde opent de deuren naar een volledig nieuwe geneeskunde.
Achter ons liggen de puinhopen van onze reguliere geneeskunde.
Vůůr ons ligt de natuur in haar betoverende schoonheid en ze is nauw verbonden met een Germaanse Geneeskunde, die wetenschappelijk logisch en desondanks oneindig menselijk is.
Voor de reguliere geneeskunde is het een bittere pil dat ze op eigen terrein, met logische argumentie is verslagen.
De Germaanse Geneeskunde kan ziektes op een begrijpelijke wijze verklaren (ook psychische ziektes) en is bij elke willekeurige patiŽnt te bewijzen.

Ze heeft, in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, geen hypothese (onbewezen aanname) nodig.
Tevens kan de Germaanse Geneeskunde in de meeste gevallen een therapie aanbieden die van de oorzaak van de ziekte uit gaat, dus causaal is.
Als de Germaanse heelkunde daarbij ook nog over een gezond verstand beschikt, dan kan in vele gevallen ook een reŽle biologische oplossing voor het conflict of probleem aanreiken.

In deze Beknopte Inleiding willen we op eenvoudige en begrijpelijke wijze de vijf Biologische Natuurwetten van de Germaanse Geneeskunde uitleggen.
De Germaanse Geneeskunde beschrijft de oorzaak en het verloop van alle ziektes, die dan delen van een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (SBS) van de Natuur worden genoemd.
Ook al worden er in deze inleiding hoofdzakelijk over kanker gesproken.

Deze vijf Biologische Natuurwetten gelden, of we ze nu kennen of niet, of we er in geloven of niet.
Ze gelden voor de mens, voor het dier en in gewijzigde vorm ook voor planten.
We vinden de Biologische Natuurwetten ook terug in bijna alle composities van de klassieke muziek.
De componist heeft, zonder dat hij ervan bewust was, zijn beleefde SBS met noten in plaats van met woorden neergeschreven.
Dit heeft de gepromoveerde pianist Giovanna Conti ontdekt en beschreven in haar boek The biological meaning of Misic, from the point of view of the German New Medicine. (oorspronkelijke uitgave in het Italiaans).

We vinden de biologische natuurwetten ook terug in de schilderkunst, de literatuur, de dans etc.

De enige uitzonderingen die niet volgens deze vijf biologische natuurwetten ontstaan, zijn lichamelijk aandoeningen door verwondingen, vergiftigingen en ziektes die zijn ontstaan door ondervoeding (bio-energie uit vitale celstoffen), bijvoorbeeld scheurbuik door gebrek aan vitamine C. Daarbij gelden deze wetten niet en is belangrijk dat wij ons lichaam optimaal voeden.

Dr. Ryke Geerd Hamer

Op 17 mei 1935 ben ik in Mettmann - Rheinland geboren. Ik groeide op in Oost-Friesland en later in Rheinland.
In 1954 studeerde ik geneeskunde, fisica en theologie.
In 1972 werd ik internist en werkte op de afdeling interne geneeskunde aan de universiteit van TŁbingen en Heidelberg, waar ik jarenlang met kankerpatiŽnten te maken had.
Ook werkte ik part-time in een gemeenschappelijke praktijk met mijn vrouw Sigrid Hamer.
Daarnaast had ik nog een speciale hobby, namelijk patenten uitvinden.
Zo vond ik bijvoorbeeld een scapel uit waarmee in de platische chirurgie operaties konden worden uitgevoerd zonder bloedingen, het Hamerse scapel. Het mes snijdt 20 maal zo scherp als een scheermesje.
Verder ontwikkelde ik een speciale botzaag, een speciale massagetafel, een apparaat voor trancutane serumdiagnostiek en nog veel meer.

In 1976 besloot mijn vrouw, die ook arts was, en ik om ons in ItaliŽ te vestigen.
We wilden, ondersteund door de te verwachten inkomsten uit mijn patenten, een praktijk voor arme mensen in Napels beginnen.
Alles verliep volgens plan, totdat mijn familie in 1978 door een tragisch ongeluk diep werd geschokt.                                                                                                                                                        Foto van mijn zoon Dirk toen hij 19 jaar was, vlak voor zijn dood.

                                                      Tijdens een bootreis naar Corsica werd onze geliefde zoon Dirk                                       
                                                      terwijl hij nietsvermoedend lag te slapen in zijn boot, dodelijk
                                                      getroffen door twee schoten uit het oorlogsgeweer van de dronken
                                                      prins Emanuel van Savoyen.
                                                      De prins had het eigenlijk op iemand anders gemunt.                                                    Intussen is er een verlate officiŽle gerechtelijke bekentenis van de moord en dat de moordenaar alle rechters en gezworenen heeft omgekocht. Maar nu is alles verjaard. Nou, wat dan nog?

Na 19 noodoperaties stierf Dirk in mijn armen.
Twee maanden na de dood van mijn zoon werd bij mij teelbalkanker vastgesteld.
Na de amputatie van een teelbal en een buikoperatie gaf men mij minder dan 1% overlevingskans.
Men vertelde mij: "De hele buik is vol met uitzaaiingen"- het was een helse tijd!

Omdat ik tot op dat moment altijd gezond was geweest, dacht ik dat deze ziekte verband zou kunnen houden met het verlies van mijn zoon.
Na mijn genezing (zonder chemo en bestraling) wilde ik de vraag ophelderen, of niet alle patiŽnten die kanker leiden, voorheen een vergelijkbare vreselijke shock hadden geleden.

Ikzelf heb mijn (verlies-) conflict opgelost door intensieve geprekken met mijn vrouw, die een ervaren en zachtmoedige arts was.
Het conflictieve aspect was daarbij, dat ik mijzelf de grootste verwijten maakte mijn zoon Dirk niet voortijdig uit de onmenselijke omgeving van de Heidelbergse universiteitskliniek te hebben gehaald.
De dood was mij destijds volledig om het even.
Zelfs toen men mij vertelde dat ik kanker had, droomde ik 's nachts alleen van mijn Dirk.

De gelegenheid om mijn vermoeden van de psychische oorzaak van kanker te onderzoeken kreeg ik in 1981 als chef-internist aan een Beiers kankercentrum.
Deze kliniek was aangesloten bij de universiteitskliniek van MŁchen.
Men lachte toen ik daar begon te werken: "Daar hoort hij ook thuis, hij zoekt zich alvast een plaatsje om te sterven."

Ik begon mijn patiŽnten te vragen of in hun leven soms een schokkende belevenis had plaatsgevonden voordat ze ziek werden.
En inderdaad, ik vond deze samenhang zonder uitzondering!
Alle 200 onderzochte patiŽnten vertelden over een vergelijkbare schokkende belevenis.

Toen ik in oktober van dat jaar mijn ontdekking aan de andere artsen ter discussie voorlegde, werd ik voor de keuze gesteld om mijn stelling af te zweren, dan wel te zeggen dat ik mij had vergist. Anders moest ik de kliniek direct verlaten.

Dus ging ik. Door mijn intensieve werk in het Beierse kankercentrum steeg mijn overtuiging, dat elke kanker met een zwaar psychische conflictshock begint. Zo onderzocht ik dag en nacht verder.

Het ontstaansmechanisme noemde ik het DIRK-HAMER-SYNDROOM (DHS), omdat ik dit mechanisme na de dood van mijn zoon bij mezelf voor het eerst heb waargenomen. Sindsdien jaagt men mij als een haas in het open veld.

Doch de "IJzeren Wet van Kanker, zoals ik ze genoemd heb, was slechts een eerste stap op weg naar de huidige Germaanse Geneeskunde. Ze was slechts de eerste van de intussen 5 Biologische Natuurwetten.

De 200 patiŽnten van destijds werden er tot nu toe ruim 50.000, al deze ziektegevallen werden onderzocht en met een hersen-CT geanalyseerd. En er was geen enkele uitzondering!

Kanker gold en geldt nog steeds als een zinlose, kwaadaardige en lukraak woekerende vernietiging van het organisme.
Het denkbeeld dat iets dat zo kwaadaardig was door een psycho-biologische conflictshock veroorzaakt zou kunnen worden, gold als absoluut krankzinnig.
Daarom zou ik 75 maal op gerechtelijk bevel dwang psychiatrisch behandeld worden!  Steeds zei men:
"Hij is volledig gestoord als hij denkt dat iemand van een dramatische beleefde conflictshock kanker kan krijgen."

Maar terwijl artsen van een bepaalde religieuze gemeenschap al sinds 1981 wereldwijd bij hun geloofsbroeders in het geheim pure Germaanse Geneeskunde mogen toepassen, doen alle artsen nog steeds alsof ze ķberhaupt niet kunnen begrijpen dat kanker en alle andere ziektes niets anders zijn dan Zinvolle Biologische Speciaalprogramma die ons helpt om te overleven.
En in de Germaanse Geneeskunde overleven daadwerkelijk 99% van onze patiŽnten.
Mensen sterven alleen aan de paniek die wordt veroorzaakt door de vernietigende prognose en aan chemo-rattengif en morfine.

Na de dood van Dirk brande er een ongelofelijke vervolgings- en lastercampagne tegen mij los.
Dit om mij te dwingen om af te zienvan een proces tegen de prins. Men bood mij 2 miljoen DM, wat ik van de hand wees.
Men stuurde mij een afgezant, die mij utimatief beval, mijn aanklacht tegen de prins wegens opzettelijk ombrengen van mijn Dirk in te trekken.
Anders zou ik straatarm worden gemaakt en men zou een valse ontdekker creŽren.

Dat heeft men intussen ook gedaan: mijn patiŽnten gestolen, mijn huis- en grondbezit gestolen, etc. etc. en sinds 33 jaar pure terreurlastercampagnes.

Wat ik zie als het grootste godsgeschenk in de geschiedenis van de mensheid wordt misbruikt als een wapen in de grootste misdaad en massamoord in de geschiedenis van de mensheid.
En daaraan hebben zich artsen, professoren, autoriteiten, rechters en hoofdredacteuren van pers en media medeplichtig gemaakt.

De 1e Biologische Natuurwet. De ijzeren wet van Kanker.

De 2e Biologische Natuurwet.
De wet van de tweefasigheid van alle Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's (SBS), voor zover het tot een oplossing van het confict (CL) komt.

De 3e Biologische Natuurwet.
Het ontogenetisch systeem van de Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's (SBS) van de natuur.
Dit is het kompas van de Germaanse Geneeskunde.


De 4e Biologische Natuurwet.
De functie van de microben wordt bepaald door de ontogenese (de embryonale ontwikkelingsgeschiedenis).

De 5e Biologische Natuurwet.
De kwintessens.

Het ideale ziekenhuis.
Wanneer we van enkele prcenten verschil spreken bij de overlevingskans van de Germaanse, dan heeft dat een goede reden.
In IsraŽlische ambassade in Berlijn van 2008, overleven meer dan 99% van de patiŽnten hun kanker met de Germaanse.
En wel zonder chemo en morfine, echter onder optimale omstandigheden, omdat elke arts in IsraŽl, in het bijzonder in de ziekenhuizen, zeer goed van de Germaanse op de hoogte is.
Datzelfde geldt voor alle joodse ziekenhuizen ter wereld!

De Palestijnen sterven in dezelfde ziekenhuizen met 95% aan chemo en morfine, omdat ze geen Joden zijn.
De dieren overleven in de vrije wildernis ongeveer 95% van hun kanker.
Evenwel lossen ze door hun "gezond dierenverstand" hun conflicten veel sneller dan wij.
Alle mensen kunnen eigenlijk, net als de joden, wereldwijd tot 99% hun kanker overleven.
Uiteindelijk handelt het zich hier om zinvolle biologische speciaalprogramma's.
Maar de niet-joden hebben een groot nadeel: ze hebben geen ziekenhuis die volgens de Germaanse behandelt.
Die is echter noodzakelijk voor kleine complicaties en voor onderzoeken zoals CT, laboratorium en ook voor kortstondige intensieve behandeling.
Al deze mogelijkheden hebben de joden wereldwijd in hun ziekenhuizen en daarmee bereiken ze een overlevingspercentage van 99%.
Of we zonder ziekenhuis op 95, 97 of 98% overlevingskans komen hangt substantieel af van het charisma van de heelkundige, of hij de patiŽnt uit de paniek kan houden.
Maar alleen een onverantwoordelijke heelkundige zou vrijwilig van zulke noodzakelijke minimale middelen afstand doen.
Een ziekenhuis heeft bovendien nog tot doel de patiŽnt een geborgen gevoel te geven.
Wanneer de patiŽnt gezamelijk hun symptomen kunnen bespreken, dan zijn ze gerust gesteld.
"Bij de medepatiŽnten was het ook zo en dat is allemaal weer goed gekomen".
Zoals gezegd valt de paniek dan weg.
Iedereen weet dat ze een kans van 99% hebben om weer gezond te worden.

De pseudo-'therapie' met chemo en morfine

Eigenlijk walg ik ervan om over chemo-rattengif en morfine te schrijven.
Dat heeft immers niets met therapie te maken maar alleen met misdaad. Het is geen behandeling, maar een mishandeling!
Als ik denk aan de 98 tot 99% van de arme patiŽnten die zich vol vertrouwen aan de daders hebben overgegeven dan kan ik alleen nog maar huilen.

Deze daders schrijven in hun rapporten nu zelf verontschuldigend: "Sorry, dat is vervelend gelopen".
Dit wetenschappelijke onderzoeksrapport over het effect van chemotherapie is op het internet te vinden. http://www.cancerdecisions.com/030506_page.html (deel 1) en http://www.cancerdecisions.com/031206.html (deel 2)

In AustraliŽ hebben slechts 2,3% en in de USA zelfs maar 2,1% van alle patiŽnten baat gehad bij een chemotherapie (chemo-mishandeling = chemo-moord), als gekeken wordt naar de vijf-jaars overleving.
Desondanks wordt kankerpatiťnten nog altijd aangeraden om juist deze pseudo-therapie te doen.
De auteurs van dit artikel vragen terecht hoe het mogelijk is dat een therapie die in de laatste 20 jaar zů weinig tot het overleven van patiŽnten heeft bijgedragen, tegelijkertijd zo succesvol in de verkoopstatistieken kan zijn.
Iets dat nog dommer en crimineler is dan dit en dat tegelijkertijd zo cynisch gebagatelliseerd wordt, bestaat er bijna niet.
Vermoedelijk hebben de 2% overlevenden hun chemo-tabletten zonder ze te gebruiken door het toilet gespoeld en hebben ze daarom overleefd. Daardoor vertekenen ze eigenlijk het succes van chemo.
Dan heeft het chemo-rattengif - dat is afgeleid van stikstof-mosterdgas, het gifgas uit de Eerste Wereldoorlog - nagenoeg 0,0% succes. Dan is er sprake van een 100% bewuste misdaad, van massamoord (Prof. Niemitz).
Met geneeskunde en wetenschap heeft dat, zoals gezegd, niets te maken.
Alleen met criminele propaganda die ervoor heeft gezorgd dat de arme patiŽnt al vanaf 1981 niets van de Germaanse Geneeskunde mochten weten.
Zoals men ziet kan men arme mensen met progaganda (van de "uitverkorenen") zo oneidig afstompen dat ze zelfs braaf als schaapjes het zieken-slachthuis in gaan, niet vermoedend dat nagenoeg niemand van hen daar levend weer uitkomt.
Overigens kwam prof. Ulrich Abel van het Duitse onderzoekcentrum voor kanker in Heidelberg al in 1990 tot dezelfde statistiek.
( Chemotherapie bij vergevorderde carcinomen: een kritische balans, Prof. Dr. Ulrich Abel - 2e geactualiseerde druk (Duits) Stuttgart: uitg. Hippokratis 1995 ISBN 3777311677
Abel citeert Gallmeier, de Duitse paus van de oncologe: "Op het terrein van het onderzoek naar klinische therapie zet de industrie vandaag de dag de toon. Deze bepaalt trends en thema's en kiest de gekwalificeerde medewerkers uit.
Kwesties die geen betrekking hebben op producten kunnen in de regel niet gefinancierd worden.
Een verder citaat van Abel: "We hebben gezien dat voor de meeste gevorderde kankers geen bewijs bestaat voor een levensverlengende werking van chemo-therapie.
Om het scherper te stellen, de oncologie heeft tot op heden verzuimd om een onweerlegbaar wetenschappelijke basis voor de cytostatische therapie in de huidige vorm te leveren.
Erger nog: het schijnt intussen bijna onmogelijk te zijn om deze ontbrekende basis en controle nog in te halen.
Want oncologen zullen om ethische redenen vergelijkingen met onbehandelde personen of later-behandelde patiŽnten nauwelijks meer plannen.  Of deze plannen zullen stuiten op de afwijzing van ethiekcommissies.

Dit feit wordt ook door oncologen meestal onomwonden toegegeven."
Wat betreft de chemo-rattengif-therapie: "Om behandeling met cytostatica (chemo) als therapie te verkopen, is misschien wel het grootste bedrog van de gehele geneeskunde.
Wie deze chemische foltering als therapie heeft bedacht, verdient een standbeeld in de hel."


Tot slot nog een verzoenend verhaaltje:
In 1981 werkte ik in Oberaudorf in een ziekenhuis voor mensen met gynaecologische carcinomen, dat bij de universiteit van Munchen was aangesloten.
Toen ik daar de Germaanse Geneeskunde ontdekte, zag ik de ellende van de patiŽnten die alleen maar chemo kregen en bijna allemaal stieven. Ik zon op een manier om ze te helpen.
Daarom schreef ik een firma aan met de vraag om grote hoeveelheden medischemonsters van koninginnengelei (Royal Jelly).
Per ommegaande kreeg ik hele kisten vol.
Daarna verkondigde ik als hoofd interne geneeskunde (ik had geen directe chef boven mij) dat al mijn patiŽnten per direct koninginnengelei zouden krijgen.  Als voormalig kankerpatiŽnt nam ik het natuurlijk demonstratief zelf ook.
De patiŽnten waren enthousiast en ze voelden zich direct beter.  
Na korte tijd lieten 10 tot 20 patiŽnten zich ontslaan en ze zeiden dat ze thuis alleen nog maar koninginnengelei wilden nemen.
velen van hun hebben overleefd, niet vanwege de koninginnengelei maar omdat ze geen chemo meer kregen.
Toen richtte de woede van de afdelingshoofden zich tegen mij.
Ik diende ze van repliek: Welke successen konden zij dan aanvoeren die konden tippen aan het succes van de koninginnengelei?
Vanaf dat moment stond mijn ontslag vast.

"Metastasen"


Dat er metastasen zouden bestaan, is ťťnvan de vele onbewezen en zelfsbedriegelijke hypotheses van de reguliere geneeskunde.
Men stelt zich daarbij voor dat kankercellen zich van een tumor losmaken en zich in een ander orgaan gaan nestelen.
Het is een feit dat er nog nooit ťťn kankercel in een druppel arterieel bloed is gevonden of kon worden aangetoond.
Bij donorbloed zou het vanwege het besmettingsgevaar dan toch een medische vanzelfsprekendheid moeten zijn om het bloed op kankercellen te onderzoeken. Dat wordt echter nooit gedaan!
Vraag u uw arts maar eens waarom niet. U krijgt dan de meest avontuurlijke antwoorden.
Maar wat zijn deze metastasen dan wel, als ze niet dat zijn wat we hebben geleerd?
Deze zogenaamde dochtercellen zijn nieuwe ontstane tumoren.
Ze ontstaan door de reguliere geneeskunde met zijn doodvonnisen en prognose-schokken door opmerking als:
"Het spijt me, maar we hebben bij u een kwaadaardige borstkanker  gevonden.
U heeft nog maar 10% overlevingskans.
Wanneer men zo iets hoort en de Germaanse niet kent, dan slaat dat in als een bom.
De patiŽnt stort met een vrije val in een afgrond van vertwijfeling.
De meeste mensen kunnen zich nauwelijks iets ergers voorstellen.
Wanneer de patiŽnt op dit moment bijvoorbeeld een doodsangst ervaart, dan treedt er ogenblikkelijk een nieuw DHS op.
Het doodsangst-conflict leidt tot een celtoename in de longblaasjes. Al na enkele weken vindt men in de longen de longkanker.
Het lichaam associeert doodsangst met te weinig zuurstof en probeert met dit SBS de uitwisseling van zuurstof te verbeteren door meer longblaasjes aan te maken.
Misschien beleeft de vrouw tegelijkertijd ook een inbreuk op haar eigenwaarde: een eigenwaarde conflict:
"Zonder borst ben ik als vrouw niets meer waard"
In dat geval begint er in de wervelkolom of in de ribben ter hoogte van de borst een SBS, dat door de reguliere geneeskunde botkanker wordt genoemd.
In werkelijkheid is het osteoporose, dus gaten in het bot. Het juiste woord voor metastase zou vervolg-kanker zijn.
Nu weten we dus ook waarom we bij dieren nooit deze zogenaamde metastasen vinden.
De hond verstaat het gelukkig niet wanneer ome dokter tegen het baasje zegt: "Uw hond heeft kanker".
Rakker kwispelt hoogtens met zijn staart en is blij dat het onderzoek voorbij is.
Daarom krijgt hij geen extra DHS en daarmee geen vervolgkanker!

Op de volgende pagina's volgt een aantal typische voorbeelden van een SBS, een zinvol biologische programma en de daaraan gerelateerde orgaanreactie. Door de kleuren geel, oranje en rood is de indeling direct herkenbaar.
Ze komen overeen met de kleuren van het kiemblad zoals die in de Wetenschappelijke Tabel van de Germaanse Geneeskunde zijn gebruikt. Zie ook de literatuurlijst.
Klik hier voor ervaringsverhalen.


[Vertaling] Kanker: in IsraŽl opvallend zeldzaam
De nationale registor voor kanker in IsraŽl, Dr. Micha Barchana, deelde onlangs mede, dat de reeds al zeer lage kankergevallen in zijn land gelukkig verder afnemen. Dit betreft vooral dikke darm, borst en longkanker.
Al in 2004 stierven van de 7,4 miljoen inwoners van IsraŽl slechts 152 aan kanker.
Dit geeft doorgerekend het sensationele getal van 0,4 sterfgevallen aan kanker per dag.
Ter vergelijking: in hetzelfde jaar stierven al in Duitsland 220.000 mensen aan kanker, dus elke dag 601 mensen.
In Oostenrijk waren het in 2008 dagelijks 55 en in Zwitserland "slechts" 40 doden.
In IsraŽl ligt deze waarde echter nog ongeveer een factor 100 lager!
Uit de IsraŽlische statistieken blijkt, dat de meeste slachtoffers van kanker uit de niet-joodse bevolking afkomstig zijn.
En daarmee is de sterfte onder de Joden nog minder.

Waarom dan? Leven de IraŽliers gezonder? Niet werkelijk, want ook daar rookt bijvoorbeeld ťťn op de vier.
De sleutel ligt in de behandeling van kanker zelf: omdat men in IsraŽl de kanker uit een holistische zicht betracht en de totale ontgifting van lichaam, ziel en geest als hoogste prioriteit stelt, in verbinding met een gezonde voeding.

Blijkbaar functioneert dit uitgangspunt van natuurlijke therapie zeer goed.
Alleen jammer dat de reguliere geneskunde in de rest van de wereld nog altijd vasthoudt aan de moordhandel van chemo, bestaling en totaaloperatie. Helpen doet het namelijk niet. Wereldwijd stijgen de ziektes aan kanker nog altijd.
Alleen al in Europa stierven in 2006 totaal 1,7 miljoen mensen aan kanker.
Insiders schatten echter dat het aantal nog veel hoger ligt.
Dit omdat vele kankerpatiŽnten achteraf aan de gevolgen van een traditionele behandeling sterven en dan in de statistieken op de lijst van hart- en vaatdoden belanden. Getallen kunnen zo het ťťn en ander verduidelijken.
Zo ook, als men de jaarlijkse sterfgetallen aan kanker in een land  op een miloen inwoners terug rekent.
Zo kan men de resultaten van de verschillende landen met elkaar vergelijken: op een miljoen Duitsers zijn er 2.683 kankerslacht-offers per jaar.
In de EU (25 lidstaten) ligt dezelfde vergelijking bij 2.522 doden. In IsraŽl bij 21.
Daarmee is het risico om een kanker te sterven in Europa 120 maal groter dan in IsraŽl.
Daar kan je maar ťťn ding concluderen: of naar IsraŽl emigreren of zich uitsluitend op natuurgeneeskundige laten behandelen!

Tot het artikel in het tijdschrift van 6/04/2009 Kanker: in IsraŽl opvallend zeldzaam.
Natuurlijk behandelen de joodse artsen hun joodse patiŽnten niet op natuurlijke wijze, maar strikt volgens de Germaanse Geneeskunde.

Daartoe Prof. Merrick in IsraŽl:
De (Germaanse) Nieuwe Geneeskunde heeft algemene acceptatie met betrekking tot de eerste beide Biologische Natuurwetten.

De meeste verantwoordelijken weten dat kanker tot 98% geneesbaar is.
Ze kennen de Germaanse!

Er wordt echter alleen stiekem volgens de Germaanse behandeld, daarme de joodse oncologen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de massamoord op de niet-joodse patiŽnten met chemo en morfine.
Voor zichzelf, verwanten en geloofsbroeders wijst de meerderheid van deze artsen de chemo-rattengif-pseudotherapie en radioactieve bestraling als mishandelingsmethode dan wel moord af.

Geen wonder, na zeven jaar leven van de honderd regulier behandelende patiŽnten nog slechts twee (Duits kankeronderzoekscentrum Heidelberg)!
Prof. Charles Mathe, Frans kankerspecialist van joods geloofsovertuiging, ťťn van de drie vroegere chefs (IsraŽl, Schwarzenberger en Mathe) van het nationale Franse kankercentrum Villejuif bij Parijs vat het na zijn pensionering als volgt samen:
Als ik aan kanker zou lijden, dan zou ik mij in geen geval in een traditioneel kankercentrum laten behandelen.
Alleen diegene die uit de buurt van de centra blijven hebben een overlevingskans!

Hijzelf is met behulp van de Germaanse van bronchiale kanker genezen, maar voor niet-joodse patiŽnten heeft hij tientallen jaren voorheen en nadien het tegendeel gedaan, namelijk chemo!

Nieuwsbrief van de ambassade van de staat IsraŽl.
IsraŽl Diplomatisch Netwerk.
Samenleving
Terugloop van het aantal gevallen van kanker in IsraŽl.
De verspreiding van kanker heeft in IsraŽl een teruglopende tendens.
Dit deelde de nationale registrator voor kanker, Dr. Mircha Barchana vandaag mee.
De reden daarvoor is vooral de terugloop van dikke darm-, borst-, en longkanker.

Barchana wees erop, dat wegens het bewustzijn van openbaarheid en de daarmee samenhangende preventieve onderzoeken de gevallen van borstkanker toenemend in een vroeg stadium worden ontdekt.
Volgens de actuele informatie zijn in het jaar 2006  3075 gevallen van borstkanker geregistreerd (tegenover 3144 in het jaar 2005). De Arabische sector schrijft net als voorheen een hoog aantal aan borstkanker.

Ook het aantal kankerdoden is in de loop van het afgelopen jaar terug gegaan.
Zo stierven er in 2004 ongeveer 152 mensen in IsraŽl aan kanker; in 2003 waren het er 160.


(Haaretz, 22-10-08)

De bovenstaande statistieken van de joodse patiŽnten die in IraŽl aan kanker zijn gestorven publiceerde de IsraŽlische ambassade op 29/10/08.
Op de totale bevolking van ca. 6 miljoen Joden in IsraŽl zouden dat met 150 doden per jaar ongeveer 0,25% zijn.
Let wel, gerekend voor alle Joden van IsraŽl.
Het gaat hier echter niet om het percentage doden van het totale volk, maar om het percentage van de gediagnostiseerde kankergevallen, dan wel het percentage van de overlevende van de gediagnostiseerden.

Nu weten we van Duitsland, dat sinds jaren de artsenkamer opdracht heeft gegeven, alle kanker-chemo-doden onder hart- en vaatdood op te tellen.
Sindsdien loopt de "officiŽle" mortaliteit van kanker enorm terug, intussen al bijna tweederde, dus van 600.000 gevallen op 250.000 gevallen per jaar. Dat terwijl er nog meer aan kanker dan wel chemo sterven dan voorheen.
Bij de Joden hebben we een ander probleem.
Zo een onschuldige ziekte die men tot 99% overleeft, wordt grotendeels helemaal niet meer statistisch vastgelegd.
Daarmee zouden de gediagnostiseerde gevallen van kanker in Duitsland in vergelijking veel hoger uitvallen.

Daar komt bij dat men niet zo precies weet, of men ook de Palestijnse doden meerekent.
De ongeveer 20% Palastijnen in IsraŽl wordeb allemaal in dezelfde ziekenhuizen en van dezelfde oncologen behandeld en sterven voor 98%.
Het is daarom zinvoller ons aan de officiŽle publicatie van de IsraŽlische ambassade te houden, die van minder dan 1% kankerdoden in IsraŽl uitgaat.
In de Germaanse zou de mortaliteit van kanker zonder chemo wereldwijd bij 2% liggen, tegenover minder dan 1% van de Joden wereldwijd.
Wanneer men bedenkt, dat in tegenstelling tot de Joden we voor onze patiŽnten van de Germaanse bij complicaties (meestal na langere conflictduur) geen enkele toevluchtsoord (= ziekenhuis) hebben, dan passen de gegevens uit IsraŽl (1% kankerdoden) zeer goed.
Want de IsraŽlieten praktiseren de Germaanse (natuurlijk alleen voor hun joodse patiŽnten) al sinds 30 jaar en hebben voor kleinere complicaties ziekenhuizen ter beschikking, die daarmee zeer veel ervaring hebben. Zoals gezegd, sinds 30 jaar!
En misschien wel het belangrijkste: de patiŽnten raken niet in Paniek!!
Bij 1% mortaliteit hoeft men ook werkelijk geen angst te hebben.
Net zoals in IsraŽl in dezelfde ziekenhuizen door dezelfde oncologen Joden en Arabieren volledig verschillend worden behandeld, zo is dat in Europa en Amerikaanse met joodse oncologen net zo.
Ook hier worden alle joodse patiŽntendoor deze oncologen volgens de Germaanse behandeld en overleven met 99%; alle andere sterven met 98% aan chemo!

(Uit "AIDS, de ziekte die helemaal niet bestaat")
Sinds kort zoekt de joodse orthodoxie voorzichtig een uitweg uit de Germaanse Geneeskunde, die als sinds 30 jaar bij alle Joden ter wereld wordt toegepast.
Ze werd weliswaar succesvol gestolen en ook met 99% overlevingskans toegepast, maar de bittere pil die de rabbijnen daarbij moeten slikken, kunnenze nu in overeenstemming met hun geloof niet verteren.
Want de Germaanse verdraagt geen goed en kwaad.
De ziekten die Jahwe (Hiob) in het oude testament stuurde, zijn altijd kwaagaardig.
Dat een ziekte niet meer werkelijk bestaat, maar zich door niets te doen heel natuurlijk van kwaadaardig in goedaardig transformeert, dat is voor een vrome rabbijn ondenkbaar.
Gelijktijdig willen ze echter de wonderlijke overlevingskans van 99% bij kanker met de Germaanse niet opgeven.

De opperrabijn Ben Zion Rabiniwicz, Biala Rebbe shltia, Rav en Av Beth Din (= voorzitter van een rabbijns gerechtshof) uit Lugano in Zwitzerland is het daarom ingevallen om te verkondigen, dat men de onnatuurlijke = kwaadaardige kanker alleen met gebeden zou kunnen genezen (zoals Hiob).
Dat zou de ezelbrug zijn waarmee de rabbijnen de Germaanse willen hebreeuwiseren, want het natuurlijk verloop met niets doen, oftewel het afwachtenvan het natuurlijk verloop van de restitutie heeft eenvoudig geen bestaansrecht.

De titel Av Beth Din (= vader van het huis van het recht = voorzitter van het Rabbijnse gerechtshof) doet mij op gruwelijke wijze herinneren aan de opperrabijn Colomb in Parijs, die ook Av Beth Din, voorzitter van het Rabbijnse gerechtshof was (novenber 1991).
Deze had zijn geloofsbroeder, de moordernaar van Dirk op bedrieglijke wijze vrijgesproken door 1 op 10.000.000 Dubium te construeren.

Ondertussen heeft de Prins van Savoyen in de gevangenis van Potenza zijn schuld bekend en het Rabbijnse gerechtshof als kluchtspel van Potenza omschreven.

De Germaanse zal niet alleen van de joodse religie (goedaardig - kwaadaardig), maar ook van de christelijke de absurditeit aantonen.
Het zijn geconstrueerde religies, die met de biologische werkelijkheid niets hebben te maken. 

Slotwoord


Het is in oktober van dit jaar (2011) precies 30 jaar geleden, dat mij de genade toebedeeld is om de
grootste ontdekking in de geschiedenis van de mens te doen, de GERMAANSE GENEESKUNDE.

Zou er in de afgelopen dertig jaren maar ťťn enkele rechter, politicus, medische professor of hoofdredacteur oprecht zijn geweest dan zou de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis zijn verhinderd.
Historici zullen later sprakeloos zijn over deze meest gruwelijke massamoord (volgens Dr. Prof. Niemitz) in de wereldgeschiedenis.
De Germaanse Geneeskunde, die ik in 1981 heb ontdekt, is een geneeskunde in natuurwetenschappelijke zin en ze is naar natuurwetenschappelijke criteria te reproduceren met elke eerstvolgende casus. Ze bevat geen enkele hypothese.

Ze is in principe de oer-geneeskunde die natuurlijk altijd al heeft bestaan.
Ze kon alleen nog niet natuurwetenschappelijk worden bewezen zoals ik dat tegenwoordig wel kan.
De Germaanse Geneeskunde is een natuurwetenschappelijk systeem dat werkelijk heel het leven omvat.
De Germaanse Geneeskunde is zeer logisch en samenhangend en tegelijkertijd ongelofelijk menselijk.
Men zou kunnen zeggen dat ze de natuurlijke religie voorstelt die voor al het leven in gelijke mate geldt.
Ze is de eertse natuurwetenschappelijke geneeskunde sinds mensenheugnis.


Laat u daarom de Germaanse Geneeskunde niet afnemen. Men wil afzonderlijke delen ervan veranderen met oneerlijke bedoeningen.
Intussen hebben de artsenkamers en zorgverzekeraars in Duitsland een nieuwe truc bedacht: er bestaat nu een officiŽle lijst met alle zogenaamde ziektes met bijbehorende obligatoire reguliere medische (pseudo-) therapieŽn.
Dat wil zeggen dat de artsen en therapeuten voortaan buiten de verplichte reguliere behandelingen alleen nog "alternatieve" bijkomende therapieŽn mogen geven (homeopathie, Bach bloesems, kinesiologie etc, etc.), maar in geen geval Germaanse Geneeskunde, omdat die dat allemaal overbodig maakt.

De rovers en bedriegers gebruiken voor zichzelf de zuivere Germaanse.
Zoals gezegd heeft de Germaanse Geneeskunde geen dogma en geen hypothese.
Ze is pure biologie en wonderlijk logisch zodat u niets hoeft te geloven maar alles kunt begrijpen.
U hoeft niet meer bang te zijn voor dat wat we vroeger ziektes of zelfs kwaadaardige ziektes  noemden.
Er bestaan geen kwaadaardige symptomen en geen goedaardige symptomen, alleen maar biologische symptomen.
En die noemen we delen van een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma.
Dat is eigenlijk een overlevingsprogramma, want we overleven dat met 98 tot 99%, net als de dieren.

Zeker, als wij mensen zo slim waren als de dieren, met hun betrouwbare instict dat Moeder Natuur hen heeft gegeven, dan zou het voor ons nog makkelijker zijn. Maar ook u kunt de Germaanse geneeskunde  begrijpen.
Daarmee bewijst u zichzelf een grote dienst want ze kan u het leven redden.


Deze Germaanse Geneeskunde geeft u grote vrijheid, en vrijheid was ook het heilige bezit van de oude Germanen ("Liever dood dan slaaf"). U ziet zelf ook aan de hiudige geneeskunde hoe ze u afhankelijk maakt.
Bij kanker wordt u gedwongen tot chemo met een sterftekans van 98%.
Met de Germaanse Geneeskunde overleeft 98%.

30 jaar geleden was het een ieders droom om een geneeskunde te ontdekken, die men aan elke eerste de beste geval kon reproduceren.
Prof. Bock, destijds de hoogste medische autoriteit van Duitsland in TŁbingen, tevens mijn oude joodse leraar, was de ijverigste voorvechter van deze droom.

Tijdens de 10 jaar dat ik voor universitaire klinieken heb gewerkt was het de gewoonte om nieuwe inzichten direct te controleren. zelfs als daarmee misschien het hele huidige on-systeem op z'n kop zou worden gezet.
Want dat de 5000 hypothesen niet juist waren, daarmee moest een ieder van ons rekening houden.
Tot dat moment zou er ook geen schuld zijn geweest, alleen maar vergeeflijke fouten.
Toen ik in december 1981 stralend van vreugde bij Prof. Bock, mijn gewaardeerde vroegere chef, kwam en zei: "Professor, ik wil niemand blij maken met een dode mus, daarvoor moeten we eerst grondig controleren.
Dit is echter binnen enkele dagen mogelijk.
Maar ik geloof de
steen der wijzen in de geneeskunde te hebben ontdekt.
Helpt u mij ter wille van onze patiŽnten bij de verificatie".
Het trof mij enorm toen Prof. Bock in zijn praktijkkamer het ijskoud afwees om met andere professoren en mij samen de Germaanse Geneeskunde (destijds nog Nieuwe Geneeskunde) door reproductie tecontroleren.
Ik begreep de wereld niet meer.

Moet u zich eens voorstellen, beste lezer, wat voor een ijskoude douche dat voor mij was.
Ik was met 3 universitaire studies, verschillende patenten op uitvindingen en nu internist misschien wel zijn meest gekwalificeerde assistent geweest.
En de oude bok, die altijd de ijverigste voorvechter van onze droom was geweest, zat nu tegenover mij en zei ...dat hij geen interesse had om dat te controleren. Ofwel zou het niet kloppen, dan wel had ik het niet mogen ontdekken.
Hoe bedoelt U? Had ik dat juist gehoord?

Ik begreep er niets meer van en was totaal van de kaart. Gelukkig bracht de sympatieke Prof. Hammacher mij weer op de been.
Hij had mijn habilitatieschrift ook gelezen en zij dat hij het heel goed vond.
Indien de bevindingen bevestigd zouden worden aan meerdere willekeurige gevallen, dan zou dat de eerste keer in de geneeskunde zijn, dat iets aan het eerste de beste geval gereproduceerd kon worden.
Daarmee zoe de geneeskunde tot een wetenschap zijn geworden.
Later moest hij van de medische faculteit zijn uitspraak in het openbaar afzweren!

En toch, hoe had de slimme prof. Hammacher gelijk gehad!

Ik probeerde het nog bij andere universiteiten.
Maar in plaats van dat ze allemaal over deze medicina sagrada (de heilige geneeskunde) gelukkig waren en ze met enthousiasme hadden gecontroleerd, werd ik door deze 5000-hypothesen-reguliere-geneeskunde met zuivere haat getroffen, net als door de media.
Ik kreeg een ware propaganda  met reputatiemoord over mij heen, steeds onder de gordel.
Nu weet ik dat ze allemaal tot dezelfde Joodse geaardheid behoren.

Om eerlijk te zijn kon ik mij deze dimensies van verachting van de mens destijds nog niet voorstellen, temeer omdat Bock voortdurend verloochend de begrippen ethiek en gewetensvol in de mond had genomen.
Dit boze vermoeden kwam pas toen de opperrabijn Ben Denoun-Danow Josue uit Parijs mij tot het ziekenbed van zijn broer riep. Hij verklapte mij, dat de Germaanse (destijds nog Neue Medizin) al sinds oktober 1981 getest en voor juist bevonden was.
Destijds was echter zijn directe chef, de opperste Lubawitsche rabbijn M.M. Schneerson.
Deze is toen direct in actie gekomen en heeft elke rabbijn ter wereld geschreven, tevens met een commentaar in de Talmoed, dat alle joodse patiŽnten met deze Nieuwe Geneeskunde van Dr. Hamer moet worden gehandeld, want die heeft een hogere overlevingskans.

Op 22 juni 1986 schreef ik daarom een brief aan de wereld opperrabijn Dr. med. Menachem Mendels Schneerson, 770 Eastern Parkway Brooklyn, New York 11213 (uittreksel):

Geachte meneer opperrabijn, u bent het geestelijke opperhoofd van alle Joden op de wereld, zoals mij door rabbijn Denoun is verteld.
U bent gelijktijdig het spirituele opperhoofd van alle vrijmetselaars loges, die allemaal aan de "tempel van Zion"werken.
U bent geneeskundige en u verstaat goed Duits. Daarom is mijn brief bij U aan het juiste adres.
Zo zeer als het een vreugde deed, dat u mijn boek  "kanker, ziekte van de ziel, kortsluiting in de hersenen, de computer van ons organisme" gelezen en blijkbaar begrepen heeft en reeds opdracht heeft gegeven om het op al uw joodse patiŽnten toe te passen, zo teleurgesteld ben ik over het feit dat u blijkbaar nog steeds geen opdracht aan uw loges hebt gegeven om de boycot van de IJzeren  Regels van Kanker met betrekking tot de niet-Joden op te heffen.
Zegt u nu alstublief niet, dat u van niets weet,  want ik ben van alles op de hoogte...

Geachte meneer opperrabijn, als het Zionisme afgekocht moet worden met de ergste misdaad in de menselijke geschiedenis, dan is deze een schande voor de hele mensheid.
Gooit u toch uw Talmoed met dubbele moraal weg, hij heeft zich niet bewezen.
Ik smeek u voor mijn stervende patiŽnten op mijn knieŽn: heb menselijk medelijden met het leed van onze patiŽnten, zowel Joden als niet Joden! Alleen dit medelijden kan deze afschuwelijke misdaad verzachten ...


In hetzelfde jaar had ook de rechtskundig adviseur van de universiteit TŁbingen (Schwarzkopf) mij tijdens het schandalige proces bij de administratie  rechtbank op 16 december 1986 in een persoonlijk gesprek onder vier ogen toevertrouwd:
"Onze heren professoren hebben het direct na het indienen van uw habilitatie-schrift al 100 maal achter gesloten deuren getest.
Ze hebben elke keer weer vastgesteld dat alles klopt. Zouden ze ťťn enkel geval hebben gevonden dat niet klopte, dan hadden ze u direct voor de volgende dag in TŁbingen uitgenodigd voor een officiŽle verificatie."

Intussen bestrijdt de universiteit van TŁbingen dit mensenverachtende, 30-jarige bedrog ook niet meer.
Nu zorgt echter de corrupte rechtspraak ervoor, dat men bedrog niet meer hoeft toe te geven.

U moet zich de boosheid en de mensverachting van destijds eens voorstellen, toen dezelfde Prof. Bock als voorzitter van een officieuze, geheime, joodse onderzoekcommissie al een maand tervoren (innovember) samen met 4 of 5 andere joodse professoren achter gesloten deuren op 100 patiŽntgevallen mijn bevindingen gecontroleerd en voor juist bevonden had.
Blijkbaar had men toen al besloten: de gojims (niet-Joden) mogen daarmee niet worden behandeld.

In oktober had ik mijn habilitatie-schrift ingediend.
In december zou de verificatie tussen Bock, de professoren en mij plaatsvinden.
Dat wil dus zeggen, dat professor Bock al wist, dat Dr, Hamer werkelijk
"de steen der wijzen" in de geneeskunde had ontdekt, die we allemaal zo intensief hebben gezocht. En wel buiten de universiteit, in een stil kamertje.

Nu zit ik hier in Noorwegen in ballingschap en treur over elke ter dood gemartelde patiŽnt, die niet met de Germaanse mocht overleven.
Of de patiŽnten zeggen tegen mij: "Wat hebben we eraan dat de Germaanse juist is, als we nog geen kleine kliniek of sanatorium hebben voor eventuele noodgevallen en er ook geen artsen zijn, waar we naar toe kunnen gaan, die officieel Germaanse Geneeskunde mogen praktiseren.

Ik kan jullie in ieder geval garanderen : complicaties treden maar bij 5% van de patiŽnten op.
De grote massa (95%) kan er ook thuis gezond mee worden.
Vele die de Germaanse al hebben begrepen gaan helemaal niet meer naar een arts of ziekenhuis.
Daarom hebben zij de grootste overlevingskans!

Natuurlijk weet ik dat het ideaal zou zijn, als we slimme en humaan integere heelkundigen zouden hebben, die vrienden van onze patiŽnten zijn kleine sanatoria in plaats van de huidige brutale medicynici.
Maar dat wordt ons al sinds 30 jaar systematisch onthouden.

Diezelfde religie mafia, die ons volk en in het bijzonder onze patiŽnten, door heropvoeding, het vernietigen van de families, migratievervreemding en ambtelijke ministeriŽle aanzetting tot kindermisbruik, als ook het chippen van de totale bevolking (een microchip met ingebouwde gifkamer) heeft geruÔneerd, gebruikt voor zichzelf de Germaanse in zuivere vorm.

Wie dat niet gelooft moet weten, dat op 11 mei 2009 zo een chip met gifkamer bij de Duitse octrooiraad is aangemeld.
Ik weet het, mijn vrienden, dat klinkt allemaal ongeloofwaardig onwerkelijk, maar ik zweer jullie dat het de waarheid is!

Beste lezer, de ontelbaar miljoenen met chemo en morfine gruwelijk geŽxcuteerde niet-joodse patiŽnten zijn het resultaat van de menselijke keerzijde van de medaille van het 30jarige permanente bedrog op kostenvan de patiŽnten en van de propaganda reputatiemoord tegen mijn persoon. Alleen al in Duitsland 30 miljoen! En dagelijks komen daar 2000 tot 3000 patiŽnten bij.
Zou ik, zonder approbatie (die mij wegens mijn ontdekking was afgenomen) mijn geboorteland willen bezoeken, dan zou ik direct wegens volksopruiing worden gearresteerd en een derde maal in de gevangenis worden opgesloten.
En dat alleen maar omdat ik het lef heb gehad om
"paard en ruiter"  bij naam te noemen.
Dat mogen wij die gehersenspoeld zijn niet! Dat is antisemitisme!
We moeten zonder weerwoord in de klinieken marcheren ter afvoering, zoals een kudde schapen naar het slachthuis.

Mijn studentenmeisje. (later hier meer over het toevallig ontdekte eigenschappen van dit liedje bij ziekte)

In 1976 droeg ik aan mijn geliefde vrouw Siggrid een liedje op ter gelegenheid van de 20e verjaardag van onze liefde.
Het liedje had vijf coupletten, de tekst en de melodie had ik zelf geschreven.

Toen prof. dr. Giovanna Conti mij uitlegde dat dit eenvoudige volksliedje exact volgens de 5 biologische naturwetten verloopt was ik gefascineerd en ik hing aan haar lippen.
Doordat de melodie en tekst van dit liedje van ťťn hand zijn, heeft het bovendien het voordeel dat met de tekst ook direct de conflictbeleving bij het SBS wordt meegeleverd.
Zo werd dit liedje - over onze TŁbinger liefdestijd bij de Wurmhinger Kapelle - vanwege zijn eenvoud en helderheid voor prof. Conti als een prototype voor alle muziekstukken die ze onderzocht heeft.
Ik ben weliswaar een liefhebber van klassieke muziek en vooral volksmuziek, maar ik ben geen muziekkenner en deze eer kan ik nog altijd niet helemaal bevatten.

  

                                                                                                      
Top

                                                                             *

<<<                      Menu                         >>>