Terug naar homepagina


Klachten over artsen Twenteborg Ziekenhuis
2e Klacht a Raad v Bestuur Ziekenhuisgroep Twente
Verweer artsen aan klachtencommissie
Onze reactie op de brief klachtencommissie
Uitspraak voorzitter klachtencommissie
Aanbeveling klachten-commissie a Raad v Bestuur
Onze reactie uitspraak aan Raad v Bestuur
2e Brief klacht 3e arts Twenteborg ziekenhuis
Antwoord 3e arts v/d Peet
Problemen veranderen huisarts te Almelo
Brief aan Groenewold- Herijgers
Klachtencommissie en het IKG
Aanklacht 4 artsen bij Tuchtcollege te Zwolle
Verweer huisarts bij Tuchtcollege te Zwolle
Verweer 3 artsen bij Tuchtcollege te Zwolle
Onze reactie verweer huisarts bij Tuchtcollege
Onze reactie verweer 3 artsen bij Tuchtcollege
Personen met goede en slechte ervaringen
Ongenoegen v/d PeetTuchtcollege te Zwolle

Onze reactie bewijzen medische blunders
Feiten slechte medische behandeling te Almelo
Tuchtcollege te Zwolle helpt artsen
Uitspraak Tuchtcollege

SRK            Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering
RECHTSBIJSTAND               Europaweg 151  ZOETERMEER


De Heer F.J.Hoek
**************
**************

Zoetermeer, 25 oktober 2004

Ons dossiernummer: 972195 LS1 MBS
Behandeld door: Mevrouw mr. M.M. Bolleurs, advocaat
Doorkiesnummer: 079-330 3901
E-mail: mbs@srk.nl
Betreft voorval: 16-08-2004

Geachte heer Hoek,

Inverband met de door u ingediende klacht bij het regionaal tuchtcollege tegen de artsen De Vroom, Van der Peet en
Ouwehand treft u bijgaand reeds het verweerschrift aan zoals dat heden ingediend is, maar zonder de vele bijlagen.
Het originele exemplaar met bijlagen zult u via het regionaal tuchtcollege toegezonden krijgen.

Met vriendelijke groet,
SRK Rechtsbijstand

Mevrouw mr.M.M. Bolleurs, advocaat


VERWEERSCHRIFT


Aan het Regionaal Tuchtcollege
Te Zwolle

Kenmerk: 96/04

Geeft eerbiedig te kennen:

Drs. Tom Eugene DE VROOM, anesthesioloog, wonende te Almelo.
Alsmede
Dr.Johan Cornelis Maria VAN DER PEET, internist, wonende te Almelo.
Alsmede
Dr.Alida, Jacoba OUWEHAND, internist, wonende te Almelo, hierna ook te noemen: verweerder of Ouwehand, te dezer zake
domicilie kiezende te Zoetermeer aan de Europaweg 151, ten kantore van de Stichting Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandverzekering (SRK Rechtsbijstand, postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer), van welke kantoor mr.M.M. Bolleurs,
advocaat, door verweerder tot gemachtigde gesteld met het recht der vervanging;

1. Verweerder De Vroom, Van der Peet en Ouwehand hebben kennisgenomen van de klacht die
    F.J.Hoek, wonende te Almelo ****************, verder te noemen: klager, tegen hen bij Uw College op 12 juni 2004
heeft ingediend.

De klacht:

2.  Uit het klaagschrift leiden verweerders af dat klager hen verwijt:  ten aanzien van  De Vroom:
A) Klager en zijn vrouw hebben onnodig zitten wachten voor een gesprek en gesprek duurde kort.
B) Mevrouw Hoek wordt van de beademing gehaald terwijl zij nog niet zonder beademing kan.
Klager zou gevraagd hebben dit uit te stellen.
C) De opmerking dat mevrouw Hoek in de weg lag op de IC, dat de bedden voor anderen beschikbaar moesten komen.
D) Klager zou gevraagd hebben of de klaplong genezen was tijdens het gesprek over het van de  beademing afhalen van
mevrouw Hoek.
E) Dr. Woitiez zou het schema van het afbouwen van de beademing veranderd hebben zodat mevrouw Hoek zo goed mogelijk
van de beademing zou worden gehaald in plaats van zo snel mogelijk.
F) Mevrouw Hoek had volgens klager niet van de beademing gemogen omdat haar Co2 gehalte van de lucht die zij uitademde
13 % was en dit dodelijk zou zijn.
G) Zat er nog een klaplong van de behandeltijd op de IC die later op de verpleegafdeling geconstateerd werd?

Ten aanzien van Ouwehand:
H) Te weinig tijd genomen voor het gesprek en ook te laat gekomen. Binnen 5 minuten weg.
I) Ook Ouwehand zou ingestemd hebben met het afhalen van de beademing van mevrouw Hoek terwijl dat nog te vroeg was.

Ten aanzien van der Peet:
J) In januari 2004 wilde Van der Peet mevrouw Hoek niet helpen volgens klager.
K) Volgens klager heeft Van der Peet nagelaten mevrouw Hoek te onderzoeken en een echo te maken in januari 2004.
M) Volgens klager heeft Van der Peet nagelaten een MRI onderzoek te doen in 2003.

Feiten en achtergronden:

3. Een korte beschrijving van het medisch verloop in de behandeling van mevrouw Hoek is van belang om een goed beeld te
krijgen van hetgeen speelde. Mevrouw Hoek werd in het ziekenhuis gebracht zonder dat er een medisch dossier bekend was.
Het bleek dat zij al lange tijd (ongeveer 20 jaar) niet bij een arts geweest. Mevrouw Hoek was ziek.
Nu er geen relevante voorgeschiedenis was , werd er uitgebreid onderzoek gedaan.  Zij was in zeer matige conditie, woog
ongeveer 43 kg, zij had oedeem aan beide benen.
Zij had sinds augustus 2002 geleidelijk toenemende klachten van moeheid en onwel voelen. Sinds enkele weken voor de
opname in het ziekenhuis werd zij icterisch en de buikomgang nam sinds twee weken toe terwijl zij al tijden slecht at.

4. Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden, waaronder ascitespunctie, x-thorax, echo van de bovendijk.
Aan mevrouw Hoek werd zuurstof toegediend en er werden bloedkweken afgenomen.
Tevens werd er anti-biotica toegediend. Zij had
(kreeg)secundaire diabetes. (door de vele pretnisolon)

5. Op de intensive care is een CT -scan gemaakt op 9 februari 2003. Een CT -scan liet aan de alvleesklier behalve verkleining
geen afwijking zien. De alvleesklier was toen nauwelijks herkenbaar.
Daarnaast was een geschrompelde lever zichtbaar. Behalve ascitespunctie is er op 27 februari 2003 een leverbiopsie verricht.
Hierbij werd levercirrose aangetoond.
(De patholoog anatoom heeft nog gedacht aan galwegproblematiek maar de normale
galgangen tussen de geprolifireerde galgangen maakten dit onwaarschijnlijk.)

Klachten:
6. Als productie 1 wordt ter staving van de gang van zaken tijdens de opname van mevrouw Hoek en de nazorg het gehele
geneeskundig, verpleegkundig en poliklinisch dossier overlegd. (
waarbij gebruikelijk is dat de aangeklaagde artsen eerst de
belastende feiten inzien en achterwege laten)
(zie dit artikel)

Klachten betreffende De Vroom:
7. A) Mevrouw Hoek heeft ongeveer 1 maand aan de beademing gelegen wegens pneumonie voordat De Vroom de
behandeling overnam. Er werd levercirrhose geconstateerd.
Gezien de slechte toestand van mevrouw Hoek
werden er grenzen aan de behandeling gesteld.
Dit is in de multidisciplinaire ICU bespeking op 18 februari 2003 besproken en ook uitgelegd aan klager en zijn vrouw.
Gezien de slechte prognose van de levercirrhose en het effect daarop de genezing van de pneumonie is er besloten dat
mevrouw Hoek na ontwenning via een nog vast te stellen ontwenningsschema (er was al voorzichtig met ontwennen van de
beademing gestart) en detubatie niet weer beademd zou moeten worden.
Om aan klager en zijn vrouw duidelijk te kunnen maken wat de ziekte levercirrose inhoudt, had De Vroom dr. Ouwehand
gevraagd mee te gaan naar een gesprek met klager en zijn vrouw. Er werd om 13.00 uur afgesproken.
Om 13.30 uur had dr. Ouwehand weer polikliniek.
Wellicht iets later dan 13.00 uur, maar niet heel veel later dan 13.00 uur heeft het gesprek een aanvang genomen.
(
is niet de waarheid) De Vroom kon langer blijven en heeft het gesprek dan ook voortgezet.
Er was geen sprake van een te kort gesprek, noch van onnodig lang wachten.
(is niet de waarheid)

8. B) Tijdens het gesprek is uitgelegd dat levercirrose geen onschuldige ziekte is en het herstel van de longontsteking nadelig
beinvloedt.
Derhalve was het in het belang van het herstel van mevrouw Hoek dat zij geleidelijk van de beademing afgehaald werd.
Dit
is uitvoerig besproken met klager en zijn vrouw.  (eenzijdig besluit en dulde geen tegenspraak)
Klager en zijn vrouw hadden alle gelegenheid bezwaar te maken tegen de voorgestelde procedure, maar deden dit niet (zie ook
bevindingen van de klachtencommisie,
productie 2).
Klager heeft nooit gevraagd het moment van afbouwen van de beademing uit te stellen.
(niet de waarheid)
Klager is ook niet naar zijn huisarts gegaan om zijn bemiddeling te vragen of naar een andere arts gegaan die in het ziekenhuis
rondliep, terwijl hij dat in het verleden wel had gedaan en dus kennelijk wel wist dat hij kon klagen als het hem niet beviel.

9. C) Er is nooit een opmerking door De Vroom gemaakt dat mevrouw Hoek in de weg lag op de IC en dat de bedden voor
anderen beschikbaar moesten zijn.
Dat zou ook een rare opmerking zijn van een arts en misplaatst,
omdat niemand van de IC gehaald worden als er een IC
indicatie is,
ook niet als het vol is, want dan wordt een persoon met een IC indicatie overgeplaatst naar een andere IC Unit
in een ander ziekenhuis. Deze opmerking is pertinent onwaar.
(bewijsbaar niet de waarheid) (en toch is dat de waarheid)

10. D) Klager heeft tijdens het gesprek op 19 februari 2003 niet gevraagd of mevrouw Hoek wel genezen was van de klaplong,
het hele woord klaplong is niet gevallen. De eerste maal dat dit ter sprake kwam was bij de klachtenfunctionaris.
De Vroom wist niets van een klaplong, omdat die zich tijdens de behandeling van De Vroom niet had voorgedaan.
Alleen aan het begin op de IC was een klaplong ontstaan, die door de longarts met drainage behandeld was en genezen was
verklaard.
(niet de waarheid)
Daarna zijn diverse longfoto's gemaakt, waarop steeds geen klaplong is geconstateerd.
Later is wel een klaplong ontstaan (productie 3, verslagen radiologie).

11. E) Er is nooit gesteld dat mevrouw Hoek direct van de beademing af moest, maar via een nog vast te stellen ontwenningsschema.
Er is gevraagd of ze langer aan de beademing kon blijven of hoe snel, daar er nog geen schema op het moment van het gesprek
gemaakt was en er natuurlijk gekeken wordt hoe de patiŽnt reageert op de behandeling.
Er was dus geen bepaald aantal dagen genoemd of een datum van detubatie afgesproken.
Dit schema werd dus van dag tot dag bekeken, en het is dus ook niet vreemd dat dr. Woitiez de nachtbeademing heeft voortgezet
enkele dagen, daar dit kennelijk op dat moment nog wenselijk was.
Het bepalen van het moment van detubatie, zoals dat van al het medisch handelen, is de verantwoordelijkheid van degene die
op dat moment de leiding op de ICU heeft en dat was al enige tijd dr. Woittiez.
12. F) De normaalwaarden van Co2 liggen niet tussen de 7 en 8 % en 10 is niet dodelijk.
Een hogere pCo2 hoeft niet tot grote problemen te leiden als de zuurgraad niet te veel afwijkt.
In dit geval was dat zo.
(is niet de waarheid)
Bovendien wordt de pCo2 niet in procenten gemeten op de ICU maar in kPa. (door broeder Immink is13 % gemeten waar ik
bij
zat)

13. G) Zie punt 10 hiervoor, waarin duidelijk staat dat er alleen aan het begin van de opname op de ICU een klaplong
geconstateerd werd die behandeld werd en genezen verklaard werd.
Daarna is ondanks vele foto's, geen klaplong meer geconstateerd op de ICU, zie hiervoor productie 3 waaruit dit onomstotelijk
blijkt. Een klaplong kan door verschillende oorzaken, ook in een later stadium en zeker bij iemand waar de lichamelijke
conditie niet sterk is.
Dat dit later zich voorgedaan heeft op de verpleegafdeling, betekent pertinent niet dat deze er nog zat van de ICU,
(
is niet de waarheid)zoals aangetoond middels productie3.

Ten aanzien van De Vroom dient dan ook geconcludeerd te worden dat de klachten als ongegrond beschouwd dienen te worden
en ook reeds behandeld zijn door de klachtencommisie. De Vroom heeft alle zorg betracht die hij in de hoedanigheid van
intensivist (anesthesioloog) behoort te betrachten ten opzichte van mevrouw Hoek en klager.

Ten aanzien van Ouwehand:
14. H) Klager zegt dat mevrouw Ouwehand te weinig tijd nam voor het gesprek om uit te leggen wat levercirrose is en wat dat
voor een gevolgen zou hebben.
Zij kwam echter met De Vroom rond 13.00 uur naar klager en zijn vrouw en heeft de zaak besproken.
Rond 13.30 uur moest zij weer polikliniek, zodat zij het gesprek bondig heeft gehouden, maar toch zeker 20 minuten de tijd
heeft genomen om alles uit te leggen, en niet zoals klager stelt 5 minuten.
20 Minuten is over het algemeen om alles uit te leggen, en niet zoals klager stelt 5 minuten.
20 Minuten is over het algemeen ook voldoende om deze ziekte nader uit te leggen, zeker nu De Vroom, die op dat moment
hoofdbehandelaar was, het gesprek daarna nog voortzette en eventuele vragen, mochten die nog komen, nog kon beantwoorden.
Op dat moment is echter niet aangegeven dat het onduidelijk was of dat de uitleg te kort was.

15. I) Voor het overige geldt dat ook zij zich in het afbouwen van de beademing kon vinden en dat er niet gevraagd werd of de
klaplong genezen was.
Er is gezegd dat er geen verbetering te verwachten was.
Voorts is er tijdens dit gesprek ook niet gevraagd of het afbouwen van de beademing uitgesteld kon worden.
Er wordt aangesloten bij hetgeen bij De Vroom gesteld is.
(opnieuw door beiden niet de waarheid)

Ten aanzien Van der Peet:
16. J) Pertinent onjuist is de klacht van klager dat Van der Peet mevrouw Hoek niet wilde helpen in januari/begin februari 2004.
(niet de waarheid, omdat dit strafbaar is)
In tegendeel, mevrouw Hoek was eind maart 2003 in redelijke gezondheid, gezien de levercirrose, ontslagen uit het ziekenhuis.
Zij kwam steeds terug op controle waarbij, haar gewicht langzaam toenam en
haar algehele conditie vooruit leek te gaan.
In december 2003 was zij nog op controle geweest en niets wees er op dat er misschien nog iets aan de hand was.
Eind januari of begin februari 2004 werd Van der Peet gebeld door de huisarts, die aangaf dat mevrouw Hoek icterisch werd,
maar dat er geen koorts was.
Daar bij levercirrose op den duur kan spelen dat iemand icterisch wordt wegens levercelinsufficientie, was dit geen mededeling
waarbij op dat moment gedacht moest worden aan acute opname in het ziekenhuis.
Indien er pijnklachten, koorts of andere klachten bij zouden komen dan is er wel reden om direct tot opname over te gaan.
Van der Peet dacht dat hij op korte termijn weer een controle afspraak met mevrouw Hoek zou hebben en dacht dat er geen
klachten bijkomen, dan kunnen we dan de mogelijkheden bespreken.
Van der Peet heeft er wel spijt van dat hij niet mevrouw Hoek direct opgeroepen heeft, omdat de volgende controle afspraak
later gepland stond dan hij tijdens het telefoon gesprek aannam.
Achteraf bezien is Van der Peet van mening dat hij wellicht toch mevrouw Hoek direct op had moeten roepen, hoewel haar
klacht bij haar ziektebeeld paste, omdat
haar conditie zich bij controles steeds verbeterde en dit icterisch worden dus toch
nog onverwacht kwam, zodat hij dit zichzelf verwijt.

Helaas is de mededeling van Van der Peet dat hij haar niet direct opriep kennelijk anders overgekomen op klager, waarna
Van der Peet niets meer gehoord heeft.
Als hij nogmaals benaderd zou zijn vanwege klachten van pijn, koorts of andere verontrustende dingen of er Łberhaupt door
mevrouw, klager of familie bijvoorbeeld op opname was aangedrongen, dan zou Van der Peet zeker een opname niet
tegengehouden hebben.
Nu vernam hij pas achteraf wat er gebeurd was, en nog weet Van der Peet niet precies hoe alles tussen huisarts, patiŽnt en klager
verder is gelopen.

Nogmaals, pertinent onjuist is de stelling dat Van der Peet mevrouw Hoek niet wilde helpen.
(nogmaals opnieuw een grote leugen.
Onder andere bij brief van 16 juni 2004 heeft Van der Peet de situatie schriftelijk uiteengezet aan klager naar aanleiding van
een klachtbrief van zijn hand d.d. 12 juni 2004, welke als productie 4 en 5 hier bijgevoegd worden.
Hier speelt ook nog mee dat bekend was dat mevrouw Hoek een aversie had van ziekenhuizen, waarbij bekend was dat zij liever
niet meer opgenomen werd.
(niet de waarheid)
Overigens heeft Van der Peet zowel telefonisch als schriftelijk aangegeven dat hij een afspraak wilde maken voor een gesprek
om  alles te kunnen bespreken, maar wegens vakantie kon dat niet direct.
En toen Van der Peet terug was van vakantie stond het verhaal van Van der Peet, inclusief grievende opmerkingen, op het internet
(productie6)!
Van der Peet meende tot dan toe een goede verstandhouding te hebben met mevrouw Hoek en klager.
Nogmaals, Van der Peet betuigt wel (zoals hij ook al in een brief aan klager geschreven heeft) uitdrukkelijk zijn spijt dat hij
niet mevrouw Hoek direct opgeroepen heeft.
(als het kalf verdronken is demt men blijkbaar de beerput in dit ziekenhuis.)

17. K) Uitgegaan moet worden van de situatie zoals beschreven in de punten 3 tot en met 5 in dit verweerschrift.
Gezien de goede lichamelijke reactie van mevrouw Hoek op de behandeling, de vele onderzoeken die gedaan zijn die anders
uitwezen dan dat de diagnose levercirrose correct was (gebaseerd op klinisch en pathologisch onderzoek), kan niet gesteld
worden dat er een verkeerde diagnose is gesteld in 2003.
Al het mogelijke is in het werk gesteld om mevrouw Hoek voor zover mogelijk te genezen, Er is destijds onder andere een
CT-scan gemaakt die er behalve een verkleining van de alvleesklier, geen afwijkingen liet zien.
Op dat moment was er ook geen sprake dat de galwegen geblokkeerd werden.
Al met al kan geconcludeerd worden dat Van der Peet door de diagnose van levercirrose te stellen niet gehandeld heeft in
strijd met de zorg die van hem als internist verwacht mag worden.
Ook bij de controles heeft mevrouw Hoek niet aangegeven dat zij ergens pijn had en zij was ook niet eerder icterisch.
Er was derhalve geen enkele reden om bij de controles
aan te nemen dat zij wellicht een pancreascarcinoom had.
Anamnetisch, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek gaven hiervoor geen aanleiding.
Overigens lijkt het alsof deze klacht ingegeven is door een opmerking van iemand, maar het probleem is dat een pancreas(kop)
carcinoom heel lastig te constateren is, vooral als de pancreas anatomisch al veranderd is,
zodat een echo dan ook niet
zondermeer anders uitgewezen zou hebben en in 2003 ook niets uitgewezen heeft dat op een carcinoom wees.
(hier wordt een bekende doofpot mening gesuggereerd)

18. L+M) Er was gezien het ziektebeloop tot en met de controle in december 2003 geen indicatie dat er een MRI scan of een
echo gemaakt had moeten worden.

Conclusie:
Samengevat stellen verweerders zich op het standpunt dat door geen van hen verwijtbaar heeft gehandeld of verwijtbaar nagelaten
heeft te handelen, laat staan dat er sprake is van handelen ter zake waarvan verweerders een tuchtrechtelijk verwijt kan worden
gemaakt. Naar de mening van verweerders dienen de klachten dan ook in al haar onderdelen te worden afgewezen.
Van der Peet biedt uitdrukkelijk we (nogmaals) zijn excuses aan dat hij mevrouw Hoek niet in januari/begin februari 2004 heeft opgeroepen.

Weshalve:
Verweerders het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle verzoeken om de door klager ingediende klacht als ongegrond dan wel als van
onvoldoende gewicht af te wijzen.

Zoetermeer, 25 oktober 2004

Gemachtigde      

___________________________________________________________________________________


Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
t.a.v. mr. H. van der Poel-Berkovits
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Dossier nr. 96/04
Uw brief d.d. 1 november 2004

Betreft: verweer Huisarts Groenewold-Herijgers

Almelo, 22 november 2004

Geachte Edelachtbare Heer/Vrouwe,

Op 30 augustus 2004 heeft drs. D. Groenewold-Herijgers haar verweer op de aanklacht slechte behandeling van mevr.
G.H.Hoek-Waanders, bij uw College ingediend.
In haar verweer staat niet de gehele waarheid zoals het behandelen is gebeurd.

Dokter Groenewold schrijft dat mevrouw Hoek 24 januari 2003 niet direct naar het ziekenhuis wilde voor onderzoek.
De reden dat mijn vrouw niet graag naar het ziekenhuis wilde, komt doordat zij bang is geworden na
haar eerste slechte ervaring
met de behandeling (opname jaar 1983) in het ziekenhuis te Almelo
.
Met een mislukte operatie en het tegenwerken van chirurg Dr. Stenger. Deze arts weigerde op ons verzoek mijn vrouw naar het
AZG te Groningen te sturen. Ook toen woog zij 36 kg. Deze  arts vertelde de dag na deze mislukte operatie dat, hij geen
oplossing voor deze kwaal had.
Vervolgens toen wij naar het AZG wilde, deelde hij ons mede mijn vrouw  opnieuw te opereren ook zonder onze toestemming.
Hij zij toen letter Ą ik ga haar maandag
weer opperen en in het ergste geval wordt de alvleesklier er uitgehaald met of zonder uw toestemmingď
Ook toen hebben wij moeten vechten voor haar gezondheid. Zij is tijdens de opname in het AZG niet geopereerd
en na het ontslag gedurende 20 jaar daarna niet meer ziek geweest, dit had dokter Groenwold in het overgenomen dossier van
dokter Parlevliet kunnen lezen. Ook toen is zij na veel vervelende familie omstandigheden ziek geworden.
De verschillen van de can foto's van Almelo en Groningen hebben toen bewezen dat, de door mij gevraagde paragnost dhr. Veldhuis
te Almelo haar via foto behandeling in 3 weken op afstand tijdens opname
in het AZG te Groningen haar heeft genezen
.
Na deze periode heeft dhr. Veldhuis mijn vrouw tegen een gering bedrag gedurende 12 maanden verder behandeld.
Ik heb de can foto's gemaakt tijdens de behandeling van 1983 in Almelo ter informatie tijdens de behandeling in 2003 afgeven
aan dokter Woittiez te Almelo.

Op 30 januari 2004 schrijft zij dat mijn vrouw sinds 2 weken toenemende geel is geworden, Ądat is niet de waarheidď.
Wij hebben haar toen verteld dat, mijn vrouw in 2 a 3 dagen geel is geworden.
De datum 2 februari 2004 heb ik volgen mij alleen naar de uitslag van het bloedonderzoek gevraagd die toen nog niet binnen was.

Op 6 februari na de uitslag van het bloedonderzoek heeft dokter Groenewold in overleg met dokter v/d Peet tegen ons gezegd dat,
beide artsen ons niet meer konden helpen omdat volgens beide artsen dit een normaal ziektebeeld was, dat het gevolg is van haar
ernstige leversirrose gezien het ziektebeeld van 2003.

Om toch direct hulp van een arts te krijgen, heb ik dokter Groenewold toen gevraagd of zij de homeopathische arts drs. A.J.M. Brockhoff kende.
Deze homeopathische arts behandeld naast zijn homeopathie ook met de Cellulaire geneeswijze van dr. Matthias Rath die met
vitamine etc. mensen kan genezen. (een voedingsdeskundige van het informatie centrum van dr. Rath ĄDe Waagď vertelde mij over
drs. Brockhoff te Nijverdal)   
Zij antwoordde daarop dat: drs. Brockhoff tijdens de weekeinden ook als een normale arts werkt op de huisartsenpost te Almelo
en dat zij hem daarvan kende als een goede arts.
Omdat wij geen hulp kregen van de aangeklaagde artsen is mijn vrouw toen naar drs. Brockhoff geweest voor behandeling.
(zie bijlage copy factuur de behandel datum is 9-2-2004 deze factuur is na  behandeling kas aan de arts voldaan.)

Met de uitslag van het bloedonderzoek op 6 februari, met de mededeling van dokter Groenewold en dokter v/d Peet ons niet wilde
helpen gezien het ziektebeeld van 2003 was ik ontstemd dat kun je wel zeggen.
Ik heb haar toen ook gezegd dat volgens mij, dieren een betere behandeling kreeg dan zij mijn vrouw  behandelde.
Maar zij bleef bij haar beslissing dat het geel worden van mijn vrouw het gevolg is van een  ernstige leverziekte, wij moesten ons
op het ergste voorbereiden.

Dokter Groenewold heeft wel op ons verzoek kalmerende middelen voorschrijven.

Na een paar dagen van doodsangst, onbegrip en het steeds zieker worden van mijn vrouw, vertelde de broer van mijn vrouw dat,
als Dini een leverziekte heeft en in Almelo geen arts haar hiermee wil helpen, kom dan zo snel mogelijk naar dokter Kerbert.
Dokter Kerbert is een leverspecialist te Enschede, zijn vriendin en haar familie hebben de ziekte van Wilson (koperstapelings
ziekte) en dus ook leversirrose deze familie zijn allemaal onder controle bij deze goede leverspecialist te Enschede.

Dus een paar dagen na de uitslag, en na 9-2-2004 heb ik aan dokter Groenewold gevraagd om voor ons een afspraak met dokter
Kerbert te willen maken. Een afspraak maken met dokter Kerbert is overbodig en het helpt ook niet vertelde dokter Groenewold.
Omdat wij geen bericht kregen van dokter Groenewold over de afspraak met dokter Kerbert en het ons te lang duurde met die
afspraak, heb ik zelf naar de secretaresse van dokter Kerbert gebeld en gezegd dat wij niet zolang konden wachten, omdat mijn
vrouw steeds zieker wordt en dit niet overleefde.
De secretaresse antwoordde dat zij geen aanvraag van dokter Groenewold had gekregen en dat ik zelf geen afspraak kon maken,
dat kon alleen mijn huisarts doen, zeker bij spoedgevallen.

Direct daarop ben ik zelf naar dokter Groenewold gegaan en om opheldering gevraagd.
Dokter Groenewold vertelde dat haar assistent het was vergeten aan te vragen, zij gaf dus de assistent hiervan de schuld en zij
vertelde letterlijk Ą ik heb er een rommeltje van gemaakt ď
daarna is met spoed alsnog een afspraak met dokter Kerbert gemaakt.
Dokter Groenewold vertelde ook: Dat zij het nut er nog steeds niet van inzag, dat wij naar deze dokter wilden. Geel worden met
zo'n zieke lever is niet te genezen zegt ze nog.

Dokter Kerbert vertelde direct met de gegevens van het bloedonderzoek van Almelo, dat het ook een volledige galwegafsluiting kon
zijn
, met vermoedelijk meerdere galstenen.
Zij was verbaast over de artsen te Almelo, uit dit bloedonderzoek van dokter Groenewold is niet alleen een leverziekte denkbaar, het
kan voor het zelfde geld een galweg verstopping zijn, zij vertelde ook  dat, contact wordt opgenomen met deze dokters te Almelo.

Pagina 3

Dokter Kerbert stelde eerst een directe opname in het ziekenhuis voor, maar omdat haar eigen bloedonderzoek wel direct kon
gebeuren maar het echo onderzoek pas maandag na het weekeinde, (alles was vol geboekt) is besloten, om direct bloed af te
nemen en maandagmorgen het echo onderzoek te doen. Op verzoek van mijn vrouw mochten wij naar huis omdat in het weekeinde
toch niets gebeurde, maandagmorgen tijdens het echo onderzoek was de gehele galwegafsluiting duidelijk
te zien. (zeer wijde galwegen op de foto's) Maandagmiddag hadden wij ook een afspraak met dokter Kerbert staan, wij gingen na
het echo onderzoek  naar huis maar zijn niet verder gekomen dan pakweg 30 mtr. Een zuster riep ons terug met de mededeling
dat dokter Kerbert direct tijd voor ons had vrij gemaakt.
Mijn vrouw is toen 23 februari op verzoek van dokter Kerbert direct opgenomen in het ziekenhuis te Enschede.
Opname indicatie: levercirrose en galsteen met ERCP behandeling.

Feit is. Tussen de mededeling van, niet direct willen behandelen van de doktoren Groenewold en v/d Peet en de opname door
dokter Kerbert te Enschede, zit dus 17 dagen van onbegrip, doodsangst, en  belangrijker, nog meer onnodig ziek worden, zij had
ook toen thuis kunnen sterven. Dokter Groenewold schrijft in haar verweer dat mijn vrouw niet direct opgenomen wilde worden
in het ziekenhuis, dan waren het nog 15 dagen geweest.
Feit is. Als dokter Groenwold ons direct had door gestuurd naar een specialist dan waren het maar 1 a 2 dagen geweest.

Deze artsen te Enschede hebben daarna zo spoedig mogelijk via endoscopie meerdere keren vergeefs geprobeerd deze galstenen te
verwijderen, helaas zonder resultaat. Zij konden niet in de galwegen komen.
Feit is met het M.R.I. onderzoek bleek later dat o.a. een vergevorderde kop alvleesklierkanker met uitzaaiingen in de lever en veel
kalk aanslag en/of galstenen deze galwegen al geruime tijd had afgesloten.
Feit is. Dat mevrouw Hoek op 30 januari niet geel is geworden door haar leverziekte, het bloed onderzoek gaf aan dat de lever naar
omstandigheden nog steeds goed deed. (dit staat ook geschreven in het medisch dossier te Almelo)
Feit is. Dat het nu om kanker met een volledige galweg afsluiting ging, dus een verkeerde diagnose door dokter Groenwold en
dokter v/d Peet.

Op 13 maart 2004 is mijn vrouw thuis gekomen, de zusters van thuiszorg vroegen daarna steeds.
Waar blijft jullie huisarts?
Zij krijgt toch ook direct bericht van het ziekenhuis dat, uw vrouw ontslagen is uit het ziekehuis en dat zij thuis is gekomen.
Het is normaal dat de huisarts uw vrouw thuis bezoekt omdat meerdere medicijnen en toebehoren zoals verband pleisters etc.
nodig zijn voor de galdrain. Deze middelen kan dan met het recept van de huisarts bij de apotheek worden gehaald.

Ik ben op 23 maart naar dokter Groenewold gegaan en heb haar beschuldig van slechte behandelingen. Dat gesprek ging inderdaad niet
zo als ik het eigenlijk zelf wilde o.a. omdat zij bleef ontkennen dat zij fouten had gemaakt en vooral de nodige behandeling niet gaf.
Stel als  wij het advies van dokter Groenewold en v/d Peet hadden opgevolgd, hoe was het dan met mijn vrouw afgelopen als wij niet
naar deze dokter Kerbert hadden gegaan.
 
Ik kan mij de zin van de bom wat zij beweert niet herinneren in deze hevige discussie, als het waar is wat zij zegt, dan is het niet de
bedoeling geweest haar en de familie Groenewold lichamelijk geweld aan te doen. Het past achteraf materieel gezien wel bij de fam.
Groenewold, ze zijn wel druk bezig met de gemeente Almelo tegen  het aanleggen van een gedeelte van een ringweg rond Almelo door
het Ą Nijreesbosď.
Blijkbaar hebben zij meer tijd beschikbaar voor de 'Nijreesď dan voor de zorg van haar ernstig zieke patiŽnten.
Zie bijlage.

Pagina 4

Er wordt dagelijks over de Ąstichting behoud nijreesgebiedď ( fam. Groenewold ), de Nijreessingel in de krant of de internet krant van
Almelo hierover geschreven. Er stond letterlijk in de krant Ąals wij van deze singel eerder hadden geweten waren wij niet in de
Deldensestraat komen wonenď. Kunt u zicht dan voorstellen dat, je boos op de fam. Groenewold wordt, als zij niet uw vrouw willen
helpen die in doodsangst leeft.
Dit heb ik dokter Groenewold toen ook verteld.
Het was wel de bedoeling van dit gesprek dat zij nu eens actie ondernam met de zorg
van haar patiŽnt. Ook heb ik dokter Groenewold verteld dat er geklaagd gaat worden over haar medisch behandelen.

Op 24 maart heeft zij mijn vrouw bezocht wat ik niet meer had verwacht, maar wel zeer op prijs stelde. Het Ąbedonderenď wat zij zegt,
daar is mee bedoeld, dat zij niet gaat liegen, zoals  met de afspraak maken met dokter Kerbert. Zij heeft daarna mijn vrouw regelmatig
bezocht en de benodigde zorg gegeven. Over het middel Iskador, mijn vrouw wilde niet meer en was al met de voedingssupplementen
van dr. Rath begonnen, met hulp van drs. Brockhoff.
Ik heb haar toen bedankt omdat zij nu wel actief meedacht met de zorg van mijn vrouw.
PS Wij klagen ook niet over hoe zij mijn vrouw medisch heeft verzorgt vanaf 24 maart t/m 5 april integendeel.
Het was veel te laat die zorg van haar.

Ongeveer anderhalve maand na het overlijden van mijn vrouw, spraken wij met een collega medicus werkzaam bij het Twenteborg
ziekenhuis te Almelo. Deze man vertelde dat, volgens hem met grote zekerheid tijdens de
behandeling in het jaar 2003 in het
Twenteborg ziekenhuis deze alvleesklierkanker al aanwezig was, waar volgens hem niet voldoende naar is gekeken
.Hij vertelde dat, deze ziekte hem dan ook bekend voorkwam en dat deze alvleesklier kanker ook de lever in 2003 heeft aangetast en dat
meestal na ongeveer 9 maanden deze alvleesklier kanker ontdekt wordt.
Na deze mededeling heb ik dokter van de Peet om opheldering gevraagd. Zie bijlage.

Dit verhaal is voor mij de bevestiging van mijn vermoeden dat, tijdens de medische behandelingen en de poli controle in het
Twenteborg ziekenhuis veel fouten zijn gemaakt door deze aangeklaagde artsen.
De fam. Hoek wilde van huisarts veranderen, om daarna vrij van verplichting deze artsen aan te  klagen. Ik heb diverse huisartsen gebeld
dus meer dan deze twee, eerst een huisarts te Bornerbroek, omdat het  problemen gaf buiten spreekuur met de afstand naar een andere
huisartsenpost is dit niet doorgegaan. PS Het liefst wilde ik een arts buiten Almelo. De gebelde huisarts van Buuren zegde letterlijk op
mijn vraag, of hij nog plaats had voor de fam. Hoek als patiŽnt?
ĄU bent patiŽnt bij dokter Groenwold dan zit ik volď . De dichtst
bijzijnde antroposofische arts is in Deventer gevestigd.
De artsen hebben afgesproken alleen patiŽnten met een bepaalde afstand  in- of
buiten  Almelo aan te nemen. Daar kunnen de meeste patiŽnten die van huisarts willen veranderen niet aan voldoen.
Ik ga dus ook niet
met Groenewold overleggen of ik haar wel of niet mag aanklagen, omdat dokter de Vries dit als voorwaarde stelde, is het gesprek dan
ook op niets uitgelopen. Om er zeker van te zijn, wie nog patiŽnten vraagt, heb ik  een tip van de wel willende huisarts te Bornerbroek,
het Amicon ziekenfonds gebeld. Met het opbellen naar dokter Hogenbirk heb ik eerst verteld dat, volgens de gegevens bij Amicon hij
nog ruimte had voor nieuwe patiŽnten. De assistent heeft tijdens het eerste telefoongesprek gezegd dat, zij het eerst aan de dokter
wilde vragen, wilt u morgen weer opbellen dan weet ik meer. De volgende dag kreeg ik het antwoord van de assistent, de dokter vindt
het goed maar, ik moest zelf zorgen dat het medisch dossier bij dokter Hogenbirk kwam.
Pagina 5

Het opgehaalde medisch dossier heb ik eerst gelezen, omdat verkeerde vermeldingen over gebruikte medicijnen staan vermeld en
mededelingen  ten nadele van mij, door dokter Groenewold geschreven die dus enige uitleg behoeft, heb ik samen met een door mij
geschreven brief,  kort daarna het medisch dossier van de fam. Hoek aan de assistent van dokter Hogenbirk afgegeven.
Waar bemoeit dokter Groenewold zicht mee en waar is het voor nodig dat zij ook nu weer met dokter Hogenbirk belde, als zij mij niet
wil tegenhouden.
Zij kan beter haar werktijd gebruiken aan patiŽnten die uit vrije wil bij haar komen en deze goed te behandelen.
Ik hoop hiermede het voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat, dokter Groenewold en dokter v/d Peet wel degelijk fouten heeft
gemaakt tijdens de behandeling van mijn vrouw G.H.Hoek-Waanders en het bewust heeft tegengewerkt, niet direct een afspraak voor
ons te maken met Dokter Kerbert in het ziekenhuis te Enschede en daardoor mijn vrouw 17 dagen met doodsangst thuis met
ondragelijke pijn van een volledige galweg afsluiting. Dokter Groenewold heeft ook bewust tegengewerkt zodat wij moeilijk en niet
vrij een andere huisarts te kunnen kiezen, nadat ik haar heb verteld dat wij haar aanklaagde bij het Tuchtcollege voor de gezondheid.

In hetvertrouwen hiermede u en het Tuchtcollege voor de gezondheidzorg van voldoende informatie en bewijzen te hebben voorzien,
en verzoek hiermede deze genoemde huisarts schuldig te verklaren van, diverse malen tegenwerken-, nalaten- en behandelen van mijn
vrouw, waardoor zij onnodig heeft moeten lijden en vervolgens aan deze ziekte is overleden, verblijf ik.


Hoogachtend,

F.J.Hoek
***************
***************

Bijlage: copy factuur drs. Brochoff
copy brief dokter Hogenbirk
copy brief dokter Groenewold
copy brief artikel geleraaf over aan te leggen Nijreessingel
copy brief artikel geleraaf klacht ditmaal over de huisartsenpost te Almelo

_________________________________________________________________________________

Klachten over artsen en specialisten
E-mail adres: info@franshoek.info